Остава забраната за ползване на водата в пловдивското село Брестовица за пиене и за готвене. Причината е, че няма трайно и устойчиво решение на проблема, с което да се гарантира липсата на какъвто и да е риск за човешкото здраве. МВЕЦ "Кадиево" е причина за наличието на манган във водата на село Брестовица.

Това се казва в съобщение от прокуратурата и след приключване на проверката за качеството на водата там. От здравното министерство са уведомили държавното обвинение, че през 2021 г. от РЗИ Пловдив са анализирали питейната вода от пунктове на крана при крайния потребител в селото, които не показват отклонения в качеството на водата с изключение на една проба от март по показател манган.

Ще се търси нов водоизточник за Брестовица

Ще се търси нов водоизточник за Брестовица

От министерството е инициирана сериозна проверка на ВЕЦ-а

С разпореждане на прокуратурата от 16 юни 2021 г. са ангажирани служебния министър на регионалното развитие и благоустройство Виолета Комитова и служебния министър на здравеопазването Стойчо Кацаров за проверка на качеството на водата там и за предприемане на необходими мерки, свързани с осигуряване на нормалното и качествено водоснабдяване на хората. Министрите са уведомили ВАП с писма от 20 юли 2021 г.

РЗИ не откри замърсяване на водата в Брестовица

РЗИ не откри замърсяване на водата в Брестовица

Пробите от февруари насам не показвали отклонения по показател манган

Селото се снабдява с вода чрез "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Пловдив от помпена станция /ПС/ "Брестовица" първи подем, към която са изградени три броя нови сондажи /дублиращи старите/. "В началото на 2020 г. в три от кладенците на ПС "Брестовица-Кадиево" с №2, №3, №4 се потвърждава наличието на наднормени концентрации на манган, което влошава качеството на водата", пише в министерското писмо.

За качеството на водата има анализ и доклад, изготвени от екип от научни специалисти от БАН, Минно-геоложки университет и ВиК експерти. Те доказват недвусмислено, че причина за наличието на манган във водата е МВЕЦ "Кадиево". По тяхна информация за нуждите на работата на електроцентралата в близост до съществуващите тръбни кладенци е изградена преградна стена в терасата на р. Въча. Част от територията се заблатява и в тръбните кладенци се появява манган, пишат специалистите.

От регионалното министерство са направили проверка на МВЕЦ "Кадиево". Ситуацията е усложнена и от натрупаните манганови отлагания по водопреносната и разпределителна мрежа на селото, които при отстраняване на аварии и други дейности по мрежата се освобождават и са генератор на вторично замърсяване на водата, се казва в прокурорското писмо.

С писмо от 21 юни 2021 г. от "Български ВиК холдинг" ЕАД на "Водоснабдяване и канализация" ЕООД, Пловдив, е възложено да предприеме действия по подготовката на техническа спецификация и документация за възлагане на обществена поръчка за изготвяне на прединвестиционно проучване, подробен устройствен план и идеен проект за изграждане на нова водоснабдителна система, цялостна реконструкция и подмяна на съществуващата водоснабдителна мрежа за гарантиране на дългосрочно водоснабдяването на с. Брестовица.

Това да стане като се определи нивото на засегнатост от натрупване и отлагания на манган по водоснабдителната система; техническо и експлоатационно състояние на водоснабдителната система; трасетата и местоположението на новата инфраструктура и съоръженията; обхвата на инвестиционното намерение; необходимите документи, свързани с устройственото планиране и екологичното законодателство, пишат от ВиК холдинга.

За решаване на проблема от ВиК оператора предвиждат в 3-годишен срок:

- обследване на нов водовземен участък, който да замени съществуващия;

- подмяна на напорната деривационна мрежа /Е300/; реконструкция на помпени станции "Ташев кладенец" и "Брестовица 3";

- подмяна на разпределителната и водопроводна мрежа в с. Брестовица.

Допълнително са монтирани повече от 20 бр. пожарни хидранти за отвеждане на вторично замърсената питейна вода, а за ограничаване на подаването на вода с наднормено съдържание на манган, е изграден филтър на довеждащия водопровод за ПС "Брестовица 3" и водоемите.