Върховната административна прокуратура ангажира екоминистъра да прецени предпоставките за налагане на санкции за открити нарушения при проверки на мини и хвостохранилища.

Припомняме, във ВАП е образувана преписка по информация за увреждане на околната среда заради попадане на цианид във водите на реките Юговска и Чепеларска при работа на т. нар. "оловноцинкова мина". По тази причина през март бяха възложени проверки на министъра на околната среда и водите и на министъра на енергетиката за за спазването на правните норми по опазване на околната среда в минната индустрия.

Били са проверени 75 обекта - хвостохранилища, рудници, шламохранилища и др. Осъществени са 91 проверки, от които 20 от МЕ и 71 - от МОСВ. Констатирани са общо 43 закононарушения - 10 от МЕ и 33 - от МОСВ.

Съставени са 3 акта за установяване на административни нарушения - МОСВ - 2 бр. и МЕ - 1 бр. Издадено е едно наказателно постановление, съгласно което на "Хемус-М" АД е наложена текуща санкция в размер на 442,05 лв./мес.

От МОСВ са дадени 8 предписания, а от органите на МЕ - 5 препоръки. В два случая е оставена действаща санкцията, наложена в предходен период. Предстои ангажиране на административнонаказателна отговорност за открити нарушения при 6 от проверените обекта (4 от МОСВ и 2 от МЕ), за два обекта е отразено, че информация от проверката се изпраща на друг орган.

ВАП изпрати Ревизоро и Петкова да проверяват рудници и мини

ВАП изпрати Ревизоро и Петкова да проверяват рудници и мини

Министрите трябва да проверят спазват ли се нормите по опазване на околната среда

Във връзка с изложение на Басейнова дирекция за управление на водите за това, че правната уредба не дава възможност да се оценяват получени резултати за замърсители, екоминистърът сезиран за преценка за внасяне на нормативни промени в издадената от него Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води, респ. иницииране на промени в Наредба за стандарти за качество на околната среда (СКОС) за приоритетни вещества и някои други замърсители, приета с ПМС.

В акта на ВАП е включена и необходимостта от преценка за налагане и на принудителни административни мерки при административни нарушения, свързани с опазването на околната среда при наличие на изискуемите предпоставки. Прокуратурата е уведомена от министъра на околната среда и водите за даване на допълнителни указания до РИОСВ и до БД за изясняване на изискуемия начин на работа при определяне на показатели за изпитване на проби повърхностни и отпадъчни води и от изтичащи води от закрити рудници. ВАП е уведомена и че в момента се провежда процедура по изменението на Наредба № Н-4.

В обобщаващия документ, предоставен от екоминистерството, са описани случаи на неспазване на закона - превишаване на СКОС по цинк, мед, манган, желязо и алуминий от "Горубсо- Кърджали" АД, хвостохранилище Кърджали 1 и хвостохранилище Кърджали 2 към Обогатителната фабрика в града. Регистрирано е превишаване на СКОС по показател манган в р.Реджепа и р.Тарла дере и превишаване по цинк в р.Циганска, в р.Соколица превишаване на СКОС по показатели манган, алуминий и електропроводимост от депо за неопасни отпадъци "Насипище Медникарово", общ. Гълъбово към "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, Раднево. Превишаване на СКОС по показател манган, желязо, алуминий има и в яз. "Пет могили" и в яз. "Гипсово", в яз. "Пет могили" - превишаване на СКОС по живак, в р.Овчарица превишаване на СКОС по електропроводимост, желязо, манган и алуминий от депо за неопасни отпадъци "Обединени северни насипище" към "МИНИ МАРИЦА-ИЗТОК" ЕАД, Раднево, превишаване на стандартите за качество за добро състояние по активна реакция pH и електропроводимост на депо за неопасни отпадъци" на "Брикел" ЕАД, Гълъбово.

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

Двама души в ареста за замърсяването с цианиди на река Юговска и Чепеларска

МВР уточнява, че с действията си на 21 и 22 февруари двамата са допуснали изтичане на отпадни води, което е довело до замърсяване на водите на река Чая и Юговска

Няма информация за предприемане на мерки за санкции в последните случаи, поради което министърът на околната среда и водите е ангажиран да прецени предпоставките за това.

От МОСВ са представени конкретни резултати и от проверките на ликвидиран рудник "Саже", с. Сърница, общ. Минерални бани, обл. Хасково и ликвидиран рудник "Звездел", с. Звездел, общ. Крумовград, обл. Кърджали. За първия обект се установява ниска стойност за активна реакция pH и много високи стойности, превишаващи многократно стандартите за качество по показатели електропроводимост, кадмий, олово, никел, цинк, мед, желязо, манган и алуминий. За втория рудник при проверка в пункт "Коджа дере", преди вливане на дренажни води от рудник "Звездел" е констатирано превишаване на СКОС по цинк и кадмий. В пунктовете "Повърхностни (дренажни води) от рудник "Звездел", вливащи се в "Коджа дере" и "Коджа дере" след вливане на 8 дренажни води от рудник "Звездел" се установява превишаване на СКОС по показатели електропроводимост, кадмий, олово, цинк, мед, манган и алуминий. Двата обекта са без оператор.

Данните са изпратени на окръжните прокуратури в Хасково и Кърджали, които разполагат с правомощията да се установи изпълнението на задълженията от областните управители в такива случаи.