Върховна административна прокуратура - ВАП извърши проверка за законност на територията на цялата страна по спазване на изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/. Проверката е реализирана от ВАП чрез възлагане от териториалните прокуратури на кметовете на общините.

Към момента налице са 4835 родители, които не изпълняват задължението си да запишат децата си, подлежащи на задължително предучилищно или училищно образование, в детска градина или училище.

В 8278 случаи са констатирани родители, които не осигуряват присъствие на децата си, подлежащи на задължително предучилищно образование, записани в целодневна, полудневна или почасова форма на организация в детска градина или училище, или подлежащи на задължително училищно образование, записани в дневна, вечерна, дистанционна или комбинирана форма на обучение в училище.

Установени са 264 родители, които не осигуряват присъствието на децата си в допълнителното обучение. С оглед констатациите от проверката от компетентните органи са съставени 1173 акта за установяване на административно нарушение-АУАН и 509 наказателни постановления-НП.

В 62 случая прокурорите са ангажирали по реда на надзора за законност кметовете на общините, които не са определили длъжностни лица за извършване на проверките. Целта на проверката е да се обезпечи конституционното право на децата на образование.