България сезира Съда на ЕС за решение на Еврокомисията. Решението изключва от финансиране разходи за земеделие, съобщиха от Министерския съвет.

Страната ни иска Общият съд на Европейския съюз да отмени решението си, което не допуска финансиране от държавата на 11 685 774,48 евро за земеделците. България поставя искане към съда и да осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

Дават 1 044 775 млн. лева за компенсиране на земеделски стопани

Дават 1 044 775 млн. лева за компенсиране на земеделски стопани

От БАБХ изплащат помощите на стопаните с унищожени птици до 10 дни след заявка

Решението за сезиране на Общия съд на Европейския съюз бе прието по време на днешното правителствено заседание. Позицията се отнася за изключване от финансиране от ЕС на някои разходи, направени от Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).

Оспорва се Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2014 на Европейската комисия от 8 ноември 2017 г., припомниха от МС.

Българските власти считат, че при определяне на размера на финансовата корекция, Еврокомисията е нарушила приложимото секторно законодателство в рамките на финансирането на селските райони, насоките за определяне на финансови корекции и правните принципи.

Основните мотиви на българските власти са неясните критерии на ЕК по отношение на изискуемия обхват на контрол в нарушение на принципа на правна сигурност.
Нашата позиция оспорва позоваването на пропуски в контрола, прилаган от страната ни в нарушение на принципите на целесъобразност и добро финансово управление. Оспорваме и нарушена процедура по чл. 52 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г.

Според нашите юристи искането за отмяна на Решението за изпълнение 2017/2014 на Комисията е допустимо - Съдът на Европейския съюз контролира законосъобразността на актовете на Комисията. Този съд е компетентен да се произнася по искове на държавата-членка по силата на чл. 263 от Договора за функционирането на Европейския съюз.