Върховният административен съд остави без разглеждане жалбата на бившия главен прокурор Иван Гешев срещу решението на Прокурорската колегия, с което е прието за сведение заявлението му, че не желае да бъде възстановен като прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Според съда решението на Прокурорската колегия не представлява индивидуален административен акт и няма самостоятелно правно значение. Възражението на Иван Гешев за наличие на допуснато съществено нарушение на административнопроизводствените правила е неоснователно, изтъква ВАС.

Припомняме, на 12 юни 2023 г. ВСС гласува за отстраняването на Иван Гешев като главен прокурор заради уронване на престижа на съдебната власт.

На 16 юни Гешев подаде молба до Прокурорската колегия на ВСС да бъде възстановен като прокурор във Върховната касационна прокуратура.

На 19 юни Иван Гешев депозира ново заявление във ВСС, в което каза, че не желае вече да работи като прокурор. Същия ден Прокурорската колегия прие за сведение заявлението, с което Гешев отказва да се върне на работа в прокуратурата.

Десетина дни по-късно бившият главен прокурор изпрати ново писмо в съвета, в което настоява колегията да гласува изрично подадената от него оставка.

Гешев се чуди защо Прокурорската колегия не го освобождава

Гешев се чуди защо Прокурорската колегия не го освобождава

Липсата на адекватна реакция е белег за непрофесионално отношение и дори за недостатъчна компетентност

На 5 юли 2023 г. обаче ПК на ВСС отново не излезе с нарочно решение и остави без разглеждане писмото на Иван Гешев. На 12 юли Прокурорската колегия допълни решението си от 19 юни като изрично посочи, че "прекратява, на основание чл. 56, ал. 1 от АПК, производството по преназначаване на Иван Стоименов Гешев на длъжност "прокурор" във Върховна касационна прокуратура".

Гешев подаде две жалби във ВАС. Едната е срещу решението от 5 юли и съдът вече се произнесе по нея като изтъкна, че след освобождаването си като главен прокурор, Гешев вече не притежава качеството на магистрат и ПК правилно е отказала да разгледа искането му да бъде възстановен като такъв и после да му бъде гласувана оставката.

Втората жалба беше срещу решението от 19 юни 2023 г., когато ПК прие само за сведение заявлението му, че не желае да бъде възстановен на работа в прокуратурата и срещу допълващото решение от 27 юли.

Именно по тези две решения днес се произнесе днес ВАС, уточни lex.bg.

Гешев обжалва отказа да бъде назначен като редови прокурор

Гешев обжалва отказа да бъде назначен като редови прокурор

Прокурорската колегия на ВСС остави казуса без разглеждане

"Съгласно чл. 56, ал. 1 от АПК административният орган прекратява производството по искане на страната, по чиято инициатива то е започнало, освен ако в закон е предвидено друго. От доказателствата по делото се установява, че със заявлението от 16.06.2023 г. Иван Гешев се заявява желание да бъде преназначен на длъжността "прокурор" във Върховна касационна прокуратура, но с последващо писмо с вх. № ВСС-8470/19.06.2023 г., адресирано до членовете на Прокурорската колегия на ВСС, е заявил, че не желае да бъде преназначаван на тази длъжност", посочват от ВАС.

Според върховните магистрати така обективираното в писмото от 19.06.2023 г. нарочно искане на Гешев има за правна последица десезирането на органа със заявеното от Гешев искане за преназначаване на длъжността "прокурор" във ВКП. Предвид изложеното, следва да се приеме, че страната, която е сезирала органа с искане за иницииране на производството, е направила последващо искане за неговото прекратяване. За органа, при условията на обвързана компетентност, е възникнало задължението да не се произнася и да прекрати производството на основание чл. 56, ал. 1 от АПК.