От Върховния административен съд (ВАС) отхвърлиха жалбите на група физически лица и на сдружение "Граждани за пътен контрол" срещу Решение по оценка на въздействието върху околната среда № 1-1/2018 г. на Министъра на околната среда и водите, съобщиха от ВАС.

МОСВ одобри ОВОС на проекта за магистрала "Русе - Велико Търново"

МОСВ одобри ОВОС на проекта за магистрала "Русе - Велико Търново"

Уведомено е засегнатото население

С него се одобрява осъществяването на инвестиционно предложение за "Автомагистрала Русе - Велико Търново" по комбиниран вариант, с изпълнение на габарит А 27.

Публикуваха доклада за ОВОС на АМ "Русе - Велико Търново"

Публикуваха доклада за ОВОС на АМ "Русе - Велико Търново"

Предвиждат 10 срещи с жителите на местата, през които ще мине магистралата

Решението (№ 14818) на тричленния състав на ВАС по административно дело 2721/2018 г. е окончателно и не подлежи на касационно обжалване.

Магистралата е определена като обект от национално значение със стратегическа важност. Според чл. 99, ал. 7 от Закона за опазване на околната среда е необходимо да са налице комулативно три предпоставки, пишат от ВАС

  1. Решението по оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), с което е одобрено осъществяването на инвестиционното предложение (негово разширение или изменение) да е на министъра на околната среда и водите.
  2. Инвестиционното предложение (негово разширение или изменение) да е определено като обект с национално значение с акт на Министерския съвет.
  3. Обектът по т. 2 да е със стратегическа важност.
    Трасето на АМ Русе-Велико Търново на път да скара половин Северна България

    Трасето на АМ Русе-Велико Търново на път да скара половин Северна България

    Всяко от населените места иска магистралата да мине възможно най-близо

Върховните магистрати са оценили като необосновани развитите от жалбоподателите съображения, че в процедурата по ОВОС не е разгледано и преценено правилно съществуващото състояние на компонентите и факторите на околната среда и не е направен обоснован анализ на очакваните въздействия.

Обсъждат три варианта за АМ "Русе-Велико Търново"

Обсъждат три варианта за АМ "Русе-Велико Търново"

Направлението осигурява транзитния трафик по коридор №IX и международен път Е-85

Част първа от доклада за ОВОС съдържа подробно описание и анализ на компонентите и факторите на околната среда, които ще бъдат засегнати в голяма степен от инвестиционното предложение - атмосферен въздух и климатични фактори.

Магистралата Русе - Велико Търново готова до 2022 г.

Магистралата Русе - Велико Търново готова до 2022 г.

Проектът ще струва около 2 млрд. лв.

Докладът съдържа и описание на въздействието върху повърхностни и подземни води, земни недра, земи и почви, растителен и животински свят, защитени територии и чувствителни зони, отпадъци, ландшафт, пишат от ВАС.