Върховният административен съд отмени решението на Министерски съвет, с което се обявява кризисно положение в София във връзка със събирането и извозването на отпадъците.

Решението за създаване Национален кризисен щаб с председател Тодор Модев е обявено за нищожно.

Според съда се обявява кризисно положение по смисъла на отменения Закон за управление на кризи (ЗУК) на територията на област София, като с предвидените мероприятия се извършва паралелно сметосъбиране и сметоизвозване на твърди битови отпадъци.

Тази дейност е в правомощията на кмета на съответната община, констатира още ВАС.

Върховният административен съд се позовава на ЗУК, цитирайки, че според чл. 2 „криза е промяна на установеното състояние на живот, обхванала територии, обекти, сектори и сфери на икономиката и обществения живот или околната среда, предизвикана от човешка дейност или природни явления, в резултат на която условията за съществуване и за осъществяване на дейност в променената среда са силно нарушени".

Според съда, не са представени доказателства за силно нарушени условия за съществуване и за осъществяване на дейност", тъй като на територията на Столична община е създадена организация по сметосъбирането и по сметоизвозването.

Нарушаването на ритъма на тези дейности за определен период от време не налага извод за съществуването на кризисно положение съгласно критериите, заложени в закона.
Направените констатации в доклада на министрите на здравеопазването, на околната среда и водите и на регионалното развитие и благоустройството за неотложни мерки във връзка с преодоляването на кризата, са общи и неподкрепени с конкретни доказателства за действителното състояние на дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване, се посочва още с решението на ВАС.

В докладите на министрите са изложени съображения за потенциална опасност от възникване на епидемия, без да са базирани на налични данни, изходящи от специализирани за това органи.
Съдът е категоричен, че в конкретния случай не е налице материалноправната предпоставка - наличие на криза.

Допълнително ВАС посочва, че също според закона не Министерския съвет, а министър-председателят издава заповед за създаване на кризисен щаб.

Решение за обявяване на криза е правомощие на министър - председателя, но е осъществено от Министерския съвет, при липса на материална компетентност. Законът е предвидил произнасяне на едноличен орган на изпълнителната власт със заповед.

В случая Националният кризисен щаб е създаден с решение на колективен орган, т.е. налице е изземване на правомощия в нарушение на императивни разпоредби на закона, посочват още от ВАС.