По-добър контрол на дървесината осигуряват с промени в Наредбата за контрола и опазването на горските територии, съобщиха от Министерството на земеделието, храните и горите. Те са публикувани в съвместна Наредба на министъра на земеделието, храните и горите и министъра на вътрешните работи за изменение и допълнение на Наредбата за контрола и опазването на горските територии.

С промените незабавно ще бъде отнеман достъпа до интернет информационната система на Изпълнителна агенция по горите (ИАГ) на обекти за съхранение, преработка и търговия с дървесина, при установяване на нарушения в дейността им.

С това ограничение обектите няма да могат да функционират като издават превозни билети. Мярката се налага, тъй като при проверки от лесничеи в складовите обекти, с наложена принудителна административна мярка за спиране на дейността, се установява, че същите продължават да извършват дейност и да издават превозни билети чрез интернет информационната система на ИАГ.

Правата за достъп се възстановяват след като отпаднат основанията, заради които той е отнет, пишат от МЗХГ.

Според влезлите в сила нормативни изменения окончателно се премахва "хартиения" дневник за обектите като се въвежда изискване дневникът да се води само чрез интернет информационната система на ИАГ - т. нар. "електронен дневник".

Целта на промяната е да се избегнат някои порочни практики за манипулиране на "хартиените" превозни билети и дневници. Стремежът е да се постигне още по-голяма прозрачност и текущ контрол върху процесите по издаване на превозните билети и движението на дървесината в обектите.

Собствениците на обекти, за които има наложена принудителна административна мярка за нарушения по Закона за горите, за срок от една година след възстановяване на дейността на обекта се задължават да осигурят достъп в реално време до системата за видеонаблюдение.

Според новите правила, собствениците или ползвателите на товарни превозни средства и мобилни обекти, които транспортират обла дървесина и дърва за огрев, ще предоставят в съответната РДГ потребителското име и паролата за достъп до данните от GPS устройствата.

Така ще е по-лесно да се проследи дървесината от мястото на натоварване - временния склад, до мястото на доставка.

Разпоредбите влизат в сила след предвидения в нормативния документ гратисен период.