Прокурорска проверка установи, че липсват документи или има разминаване между документите и строежите в няколко ключови места по Черноморието. Без документи са строежите в парк "Росенец" и в местността "Буджака" в Созопол, както и тези в Обзор и в Несебър. Това показва съобщение на прокуратурата. След проверката са издадени разписания на някои кметове да спрат или да разрушат изградените сгради.

Проверяващите не са намерили никакви документи за строителството в парк "Росенец" - и на постройките, и на пристанището. Там са т.нар. летни "Сарай" на почетния председател на ДПС Ахмед Доган. Нарушения са установени в местността "Буджака" в Созопол, и в Обзор и в Несебър.

Прокуратурата не открила никакви документи за "Росенец"

Прокуратурата не открила никакви документи за "Росенец"

Кметът на Бургас и шефът на ДНСК трябва да предприемат действия

При проверката на жилищната сграда на бизнесмена Иво Прокопиев в местността "Буджака", край гр. Созопол, са установени пропуски и нарушения по отношение на издадените строителни книжа и изпълненото строителство. Сградата е напълно завършена и към момента на проверката се ползва, показва проверката.

Двуметрова плътна масивна ограда опасва имота от изток, север и частично от запад.

В южната част на имота е изграден открит басейн, който не е част от издаденото удостоверение на главния архитект и не е въведен в експлоатация. Проверяващите не са разбрали дали фотоволтаичната централа е изпълнена.

Инспекторите не са открили необходимите протоколи за определяне на линия и ниво на намиращите се на мястото ограда и басейн.

В нарушение на действащия Подробен устройствен план /ПУП/ е издадено разрешение за строеж на еднофамилна жилищна сграда в имот отреден за вилно застрояване, а самият строеж е ситуиран в два имота.

Това е една сграда, която е функционално свързана, а не за две отделни сгради, разположени в два имота, което противоречи на действащия Подробен устройствен план (ПУП) към момента на издаване на разрешение за строеж.

От регионалната дирекция за строителен надзор са издали констативен протокол. Сезиран е и кметът на община Созопол. От него се очаква да действа според условията на чл.224а, чл.225а от Закона за устройство на територията. Според текста на Закона: "Кметът на общината или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за премахване на строежи от четвърта до шеста категория, незаконни по смисъла на чл. 225, ал. 2, или на части от тях".

От прокуратурата са установили, че строежът в гр. Обзор има разрешение, но няма данни да е извършено обследване по реда на чл. 176в от ЗУТ и чл.20 и следващите от Наредба № 5 от 28.12.2006 г. - за техническите паспорти на строежите, на съществуващите стоманобетонови пилоти за укрепване на ската.

Няма представени актове и протоколи, съставени по време на строителство, с които да се удостоверят строително-ремонтните дейности. Няма документи за това дали са законни стоманобетоновите пилоти. Проверката на място е установила, че част от стоманобетонните пилоти не съответстват на одобрения проект.

В Несебър прокурорите установили, че със заповед на кмета от 2005 година се строи нова незаконна улица с кръгов обръщач. За нея няма разрешително, няма планове за вертикално планиране, план-схема за комуникационно-транспортна мрежа, схеми на инженерната инфраструктура и др., които се одобряват едновременно с плана.

За тази улица няма и становище/решение от Министерство на околната среда и водите към одобрения ПУП-ПРЗ. При проверката не са представени документи за отчуждителни процедури за улица.

Незаконни строежи има и в гр. Обзор на Южния плаж. На място прокурорите са видели, че част от изпълнените пилоти в Урегулирания поземлен имот (УПИ) V не съответстват на одобрения на 23.04.2007 г. проект. По документи там има "Укрепване на ската над сградите за комплекс" /част СК/.

Разрешителното за строеж е от април 2020 г. Проектът, одобрен към това разрешително има включени изпълнените стоманобетонови пилоти, но те са по разрешение за строеж от м. май 2007 г.

Освен разликата от 13 години има и съществено отклонение от одобрения проект към същото разрешително за строеж. Няма достатъчно паркоместа, което е изискване на Наредба от 2017г.

Не е спазена предвидената максимално допустима кота корниз от 10 м предвидена по ПУП. Предвидена е кота корниз на източна фасада на сградата, която надвишава максимално допустима кота корниз регламентирана с ПУП, показват документите на прокуратурата.

Очакванията на прокурорите са кметът на община Несебър да спре строежите и да уведоми ВАП, ДНСК и РДНСК Бургас за започнатите административни производства.