За множество нарушения в парка "Росенец" съобщава прокуратурата след извършената проверка.

Констатираната крайбрежна плажна ивица няма статут на морски плаж. До нея няма свободен достъп, тъй като е ограничен от поставена строителна ограда от метални платна. Установено е, че за поземления имот по КККР на гр. Бургас, който е държавна собственост, няма съставен акт за държавна собственост.

Относно изградения пристан за яхти и лодки към настоящия момент в МРРБ няма одобрен инвестиционен проект и издадено разрешение за строеж. Съставен е констативен протокол при извършената проверка в община Бургас. От представители на РДНСК-Бургас е установено, че не се съхраняват строителни книжа и няма искания за издаване на разрешение за строеж за мостик - кейова стена в ПИ по КККР на гр. Бургас.

В доклад на министър Росен Желязков се посочва, че в регистъра по чл.92, ал.4 ЗМПВВППРБ не е вписвано пристанище, елемент от чиято инфраструктура да е хидротехническото съоръжение. Въпросното съоръжение не е вписано в регистъра по чл.92, ал.4 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България и като специализиран пристанищен обект.

За нарушения в „Буджака“ и в Обзор докладва прокуратурата

За нарушения в „Буджака“ и в Обзор докладва прокуратурата

Сторежите не съответстват на книжата или липсват разрешителни за строеж

Също така прокуратурата не е открила издадено удостоверение за експлоатационна годност специализиран пристанищен обект "Пристан за яхти и лодки - Отманли".

От проверката на място, както и от кадастрални скици на имота се установява, че пристрояването на пристанището не е извършено през 80-те години на миналия век, както е посочено в нотариалния акт.

При проверката на изградените строежи и обекти на нос "Чукалята" в парк "Росенец" е установено, че за строежите "Двуетажна масивна сграда", "Едноетажна постройка - бунгало" - №1, "Едноетажна постройка - бунгало" - №2, "Едноетажна постройка - бунгало" - №3, "Триетажна масивна сграда", "Оранжерия - 500м2", "Двуетажна сграда" на място не са представени строителни книжа и при проверката в община Бургас не е установено да има одобрени инвестиционни проекти и издадено разрешение за строеж. За "Преместваем обект - охрана" не е издадено разрешение за поставяне от община Бургас. Всички описани констатации са обективирани в констативни протоколи от 06.08.2020 г., съставени от инспектори на РДНСК Бургас.

С писмо изх.№ Б-12-84-00-627/11.08.2020г. на началник РДНСК Бургас, кметът на община Бургас е уведомен, че следва да разпореди предприемане на последващи действия за законосъобразното приключване на случая.

За предприетите конкретни действия и упражнени правомощия по чл.223 ЗУТ, следва да изиска информация по реда на чл.145, ал.1, т.1 ЗСВ.

За констатираните данни за извършено документно престъпление материалите се изпращат на ВКП.

Във връзка с установеното строителство по отношение на пристан за яхти и лодки и липсата на разрешение за строеж и одобрени инвестиционни проекти, както и това, че строежът е III категория, е изпратено писмо до началника на ДНСК да упражни правомощията си като предприеме конкретни мерки и действия за отстраняване на закононарушенията и последиците от тях и уведоми ВАП за това и изпрати копия от актовете.