Административният ръководител на Софийска градска прокуратура Илиана Кирилова, изпрати от името на прокурорите в СГП обобщено становище по проекта на Закон за съдебната власт (ЗСВ). Това съобщиха от прокуратурата.

Според ръководството на СГП всички дефицити на посочения проект - логически, технически, явно противоконституционни, са толкова дълбоки, че се налага изграждането на изцяло нов проект и то след произнасянето на Конституционния съд. Становището съдържа анализ на тестовете на проекта на ЗСВ, които в най-голяма степен касаят дейността на прокурорите от СГП.

Кирилова изтъква, че проекта е изработен преди решението на КС относно промените в Конституцията. Тя пояснява, че редица разпоредби в ЗСВ са в противоречие с Основния закон. Според нея проектът не е в състояние да изпълни целите, заложени в мотивите към него.

Ръководителят на СГП посочва, че разпоредбите, които касаят състава на Висшия прокурорски съвет (ВПС) и неговите функции, създават предпоставки прокуратурата да бъде поставена под контрола на политическа конюнктура. Кирилова изразява несъгласие с ограничаването на правомощията на главния прокурор.

От СГП възразяват срещу разпоредбите, които ограничават възможността на професионалната квота на прокурорите и следователите да участват във ВПС за сметка на обичайно противната на прокуратурата страна в процеса - адвокатурата, която не носи задължението за разкриване на обективната истина.

Удължиха с 20 дни срока за обществено обсъждане на новия Закон за съдебната власт

Удължиха с 20 дни срока за обществено обсъждане на новия Закон за съдебната власт

Промяната се налага поради множеството предложения, получени от органите на съдебната власт и съсловни организации на магистратите

В становището също така се изразява несъгласие със срока за командироване, като подробно се мотивира тезата, че той няма да реши кадровото обезпечаване, а ще задълбочи проблемите. Като страна в процеса СГП изразява несъгласие и със срока за командироване, предвиден за съдии.

Освен доводите, свързани с характера и естеството на делата, които се разглеждат от СГП, се отбелязва и че прокуратурата работи не самостоятелно, а в тясна връзка и взаимодействия с други държавни органи, които също сами по себе си са в невъзможност да осигурят разследване в основния двумесечен срок.

Не на последно място за продължителността на производството е от значение и упражняването от обвиняеми и пострадали на правото им да обжалват актовете на органите на досъдебното производство било пред съда, било пред горните нива на прокуратурата, което те упражняват по собствена воля.

В становището на СГП се изразява и несъгласие с решението да се налага дисциплинарно наказание "дисциплинарно освобождаване от длъжност" за действия, които накърняват престижа на съдебната власт, тъй като съдържа реална опасност по субективни и конюнктурни съображения да бъдат извеждани от съдебната власт магистрати, които упражняват правото да изразяват позициите си по въпроси, касаещи съдебната власт.

Прокурори, следователи, съдии: Съдебната реформа се оказа подмяна и приватизация

Прокурори, следователи, съдии: Съдебната реформа се оказа подмяна и приватизация

Конституционните промени - пагубни за съдебната власт

Аргументира се неяснота в съдържанието на разписаното в проекта задължение на магистратите за деклариране на дейности и членства в "тайни и/или неформални организации и общества". Доколкото липсва дефиниция на използваната терминология както в проекта на ЗСВ, така и в друг нормативен акт, е налице пълно неразбиране какви обстоятелства подлежат на деклариране, съответно на проверка при подадена декларация.

Илиана Кирилова предлага да бъдат преосмислени разпоредбите относно възнагражденията на съдебните служители, както и относно изискването за деклариране на имущество и интереси. Също така тя обосновава необходимостта структурата на Националния институт на правосъдието и броя на служителите в администрацията му да бъдат определяни от Общото събрание на двата съвета - ВСС и ВПС.

Според Кирилова дейността на СГП, която е най-голямата прокуратура в страната, би била съществено затруднена без взаимодействие с администрация към главния прокурор.

Днес започва обсъждане на промените в Закона за съдебната власт

Днес започва обсъждане на промените в Закона за съдебната власт

На дебата ще се обсъждат основните предлагани структурни и функционални реформи в съдебната власт