По предварителни данни произведеният брутен вътрешен продукт през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 24 149 млн. лв. или 12 347 млн. евро по текущи цени човек от населението се падат 3 405 лв. от стойностния обем на показателя или 1 741 евро. Създадената от отраслите на националната икономика брутна добавена стойност през второто тримесечие на 2017 г. възлиза на 20 837 млн. лв. по текущи цени.

През второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на аграрния сектор в добавената стойност на икономиката увеличава равнището си с 0.2 % спрямо същото тримесечие на 2016 г. до 4.1%. Индустриалният сектор пък намалява относителния си дял с 0.6 процентни пункта до 29.5%. Относителният дял на добавената стойност от дейностите в сферата на услугите, се увеличава до 66.4% при 66.0% през съответния период на предходната година.

Снимка 311023

Източник: НСИ

За крайното потребление през второто тримесечие на 2017 г. се изразходват 75.4% от произведения БВП. Инвестициите формират 21.3% от произведения БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

През второто тримесечие на 2017 г. БВП нараства спрямо предходното тримесечие с 1.0% според сезонно изгладените данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0.9%.

По предварителни данни за второто тримесечие на 2017 г. крайното потребление нараства с 0.4%, а бруто образуването в основен капитал - с 2.3% спрямо предходното тримесечие. Износът и вносът на стоки и услуги увеличават равнището си спрямо предходното тримесечие - съответно с 2.0 и 1.1%.

БВП нараства с 3.6% през второто тримесечие на 2017 г. в сравнение със същото тримесечие на предходната година според сезонно изгладените данни.

През второто тримесечие на 2017 г. спрямо същото тримесечие на предходната година брутната добавена стойност се увеличава с 3.7%. По отношение на компонентите на крайното използване основен принос за регистрирания положителен икономически растеж има крайното потребление с ръст от 4.2%. Износът на стоки и услуги се увеличава с 6.5%, а вносът на стоки и услуги се увеличава със 7.7%.