18 приоритета за развитие на шестте района в страната до 2027 г. залагат от регионалното министерство в новите регионални схеми за пространствено развитие, съобщиха от МРРБ.

Очакванията им са за икономически подем и подобряване на стандарта на живот на хората в шестте района на страната. От регионалното ведомство публикуваха проектите на регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 (NUTS 2).

Регионалните схеми определят дългосрочните перспективи и цели за пространствено развитие на районите, на които е разделена страната, връзките между тях и съседните държави.

Те са разработени в съответствие с Актуализацията на Националната концепция за пространствено развитие за периода 2013-2025 г. С тях се отчитат и политиките за всеки район в областта на икономическото развитие, здравеопазването, образованието, науката, социалните услуги, транспорта, водния сектор, енергетиката, широколентовите комуникации, туризма и околната среда в унисон с местния териториален потенциал и принципите за балансирано устойчиво развитие.

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Три варианта за райониране предлага МРРБ

Четвърти предлага Института за пазарна икономика

Според авторите това райониране отразява и съвременните тенденции в регионалната политика на Европейския съюз и ще се използват за определяне на приоритетите и зоните за интервенции и за прилагане на интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

Шестте района от ниво 2, на които е разделена страната, запазват своя териториален обхват, като не се предвижда закриване на области, общини и населени места. За всеки от шестте района са изведени по три приоритета.

Проектите на регионалните схеми за пространствено развитие са публикувани за обществено обсъждане на официалната страница на МРРБ, раздел "За обществено обсъждане", както и на Портала за обществени консултации.

Новото райониране - и според изискванията на ЕС за брой население

Новото райониране - и според изискванията на ЕС за брой население

Целта е да се намалят разликите между различните региони в страната

В рамките на обществените консултации могат да бъдат отправяни предложения за приоритетни интегрирани проекти в 6-те региона, които да помогнат за формиране на общата оценка на индикативния финансов ресурс. Срокът за изпращане на предложения и коментари е 20.04.2020 г.

Публикуваха за обсъждане промените в Закона за регионално развитие

Публикуваха за обсъждане промените в Закона за регионално развитие

Четири вместо шест са районите на второ ниво