Годишният доклад за икономическо развитие и политики в България на БАН за 2016 г. прогнозира забавяне на темпото на растеж до около 2 %.

В него изминалата 2015 г. се определя като година на продължаващо възстановяване на икономиката с ускоряващ икономически растеж от 3 % в сравнение с предходните две години. Основен принос за този растеж има износът, който се увеличава със 7,6 %.

Вътрешното търсене за втора поредна година има положителен принос към растежа. Освен него за положителния растеж влияние има и ускорената реализация на проекти в края на програмния период по оперативните европрограми. Доц. Виктор Йоцов, член на авторския колектив на доклада, смята, че по този начин изкуствено е вдигнат растежът.

Той заяви, че прогнозата на Икономическия институт на БАН отчита, че през следващата година ще има намаление на външното търсене и на износа и те няма да са така силен двигател на растеж. „Нямаме какво толкова да изнасяме и едва ли можем да разчитаме на външния сектор да е локомотив – двигател на растежа”, коментира доц. Йоцов.

България първенец по разминаване уменията на гражданите с нуждите на пазара

България първенец по разминаване уменията на гражданите с нуждите на пазара

2015 г. е годината на най-голям спад в безработицата

За 2016 г. се очаква с 1 % нарастване на заетостта, средногодишната инфлация ще бъде около 0 %.

Възможно е за трета поредна година инфлацията да бъде отрицателна”, коментира още доц. Йоцов. По думите му 2015 г. е особена с това, че за трета поредна година е трябвало да се прави актуализация на бюджета. Ако през 2013 г. и 2014 г. актуализацията е била наложителна заради смяната на правителствата, то през 2015 г. тя е била вкарана с гласуването на бюджета за 2016 г., като, по думите на Виктор Йоцов, до последно се е отричала необходимостта от актуализация на бюджета.

Той каза още, че явно има проблем с прогнозирането на приходите и разходите в бюджета и на неговото салдо.

„Имаме проблем с адекватното прогнозиране на финансовите потоци”, коментира още Йоцов. По думите му проблем остава и процентът, заложен в Закона за публичните финанси на публичните средства, преразпределяни от държавата, които са ограничени до 40 %. За сравнение в Европа те са доста по-високи.

Виктор Йоцов отбеляза, че се запазва неприятното съотношение между преките и косвените данъци. Той обобщи, че неравенството в икономиката се увеличава, а една от причините за това е данъчната политика. Била необходима научна дискусия за това.

Доц. Йоцов коментира, че по отношение на разходната част в бюджета се прави извод, че през последните години темпът на растеж на разходите по консолидираната фискална програма трайно изпреварва растежа на БВП. Делът на разходите към БВП се повишава от 34,9 % през 2007 г. до 40,1 % през 2015 г.

„Разходната част на бюджета продължава да е заложник на конюнктурни политически интереси”, коментира още доц. Йоцов.