През декември 2018 г. общият показател на бизнес климата намалява с 0.5 пункта в сравнение с предходния месец, сочи проучване на Националния статистически институт. Това се дължи на по-неблагоприятния бизнес климат в промишлеността.

Снимка 397521

Източник: НСИ

Показателят "бизнес климат в промишлеността" се понижава с 2.7 пункта най-вече заради по-резервираните очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Според тях настоящата производствена активност се запазва, като очакванията им за дейността през следващите три месеца са по-благоприятни.

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават най-сериозните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 37% и 34.1% от предприятията.

Снимка 397516

Източник: НСИ

По отношение на продажните цени в промишлеността по-голяма част от мениджърите предвиждат те да се запазят през следващите три месеца.

През декември показателят "бизнес климат в строителството" запазва приблизително нивото си от предходния месец. Отчита се подобрение в оценките на строителните предприемачи относно настоящото бизнес състояние на предприятията, докато очакванията им за следващите шест месеца са по-резервирани.

Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с недостига на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша, макар че през последния месец се отчита намаление на негативното им влияние.

Относно продажните цени в строителството мениджърите не очакват промяна през следващите три месеца.

Снимка 397517

Източник: НСИ

Показателят "бизнес климат в търговията на дребно" нараства с 3.2 пункта, което се дължи на оптимистичните оценки и очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно обаче очакванията им както за обема на продажбите, така и за поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Най-сериозното затруднение за бизнеса остава конкуренцията в бранша, посочено от 57% от предприятията. През последния месец се наблюдава и засилване на негативното влияние на фактора "недостатъчно търсене", който измества на трето място фактора "несигурна икономическа среда".

Търговците на дребно предвиждат продажните цени в сектора да се запазят през следващите три месеца.

Снимка 397518

Източник: НСИ

Показателят "бизнес климат в сектора на услугите" остава приблизително на равнището си от ноември. По отношение на търсенето на услуги настоящата тенденция се оценява като намалена, а очакванията за следващите три месеца са по-резервирани.

Конкуренцията в бранша и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за дейността на предприятията.

Относно продажните цени в сектора на услугите мениджърите очакват те да останат без промяна през следващите три месеца.

Снимка 397519

Източник: НСИ