Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) реши да разшири обхвата на пазарния анализ за необвързан и широколентов достъп като включи в него и регулация на каналната мрежа, кулите, мачтите, технологичните помещения и всички съоръжения на БТК, известни още като пасивна инфраструктура на историческото предприятие.

Поради значителните изменения на първоначалния вариант, проектът за пазарен анализ се предоставя за повторно обсъждане със заинтересованите страни и са публикувани в интернет страницата на КРС в рубриката „Обществено обсъждане".

Българският регулатор определи БТК за предприятие със значително въздействие и предвижда да й наложи задължение да предоставя достъп до съответните съоръжения при равнопоставеност и прозрачни условия.

Друга мярка предвижда достъпът да се осъществява при разходоориентирани цени, които ще се обосновават чрез одобрена от КРС система за определяне на разходите.

До приемане на система за разходоориентираност, БТК се задължава да спазва цените, съгласно действащите към момента общи условия, пише finance.news.bg.

Решението на КРС за разширяване обхвата на анализа е резултат от проведено обществено обсъждане, при което значителна част от алтернативните предприятия настояха документа да обхване и пасивната инфраструктура на БТК.

След извършено допълнително проучване на пазара, регулаторът установи, че направените предложения от страна на операторите са състоятелни и те бяха отразени в пазарният анализ.

Очакванията са промените да гарантират публичност и равнопоставеност при ползване на каналната мрежа и съоръженията на БТК, с което да се подобри ефективната конкуренция на съответния пазар и да се защитят интересите на крайните потребители.