Държавната агенция за метрологичен и технически надзор (ДАМТН) проведе извънредната кампания преди празниците в малките населени места.

Извънредната кампания "Равнопоставеност на потребителите" е имала за цел превенция на нарушения и установяване спазването на изискванията за безопасност на категории продукти, попадащи в обхвата на директивите от нов подход за страните членки на Европейския съюз.

Продуктовите категории, които са класифицирани в нормативните уредби и които са били във фокуса на кампанията, са играчки, електрически съоръжения, машини, лични предпазни средства, радиосъоръжения и други. Инспекциите са били съсредоточени в малките населени места, където обикновено се регистрират по-голям брой нарушения.

Проверяват безопасността на коледните стоки

Проверяват безопасността на коледните стоки

Следят дали пиротехниката отговаря на изискванията за безопасност

В хода на кампанията са инспектирани общо 649 продукта, като при 368 от тях са открити несъответствия. Сред най-честите установени нарушения са липса на СЕ маркировка, която показва, че продуктът е произведен съгласно утвърдените европейски стандарти, както и липса на инструкции на български език. На много стоки не е имало и информация за икономическия оператор, пуснал стоката на пазара.

Инспекторите са съставили общо 131 акта за установяване на административни нарушения, както и 80 броя констативни протоколи на несъответстващите продукти и на лицата, които ги предоставят на пазара.

Предстои ДАМТН да издаде заповеди за спиране разпространението или използването на несъответстващия артикул, изземване, както и унищожаване в съответствие с предвидените в закона разпоредби.