Седем документа попълват животновъдите, които искат да получат пари по схемите за директни плащания Кампания 2017 г. До 30 октомври животновъдите трябва да докажат реализацията на млякото и млечните продукти, както и разпределяне на новородените телета, съобщиха от Държавен фонд "Земеделие".

Документи се подават в областните дирекции на Държавен фонд "Земеделие".

Реализацията на млякото и млечните продукти се доказва за схемите по чл. 19, 19а, 23 и 24 от Наредба № 3 от 2015 г.

Три са схемите за финансова помощ за млечни крави - (СМлК), Схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол- мляко (ЕЖСК), Схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол с направление мляко - (ДПЖСК).

Отделни са схемите, по които животновъдите могат да получат финансиране за биволи. За новородени телета се попълват други документи. Необходимо е заявителите да предоставят и заверени копия на описаните документи за реализация на продукцията.

Документите могат да се изтеглят от сайта на ДФЗ: http://www.dfz.bg/bg/dp-2014-2020/-2017/ Формулярите са образец на електронен опис на документи, доказващи реализация на произведена продукция от мляко и/или млечни продукти за периода от 1 октомври 2016 г. до 30 септември 2017 г.

Към приложените файлове е изготвена и подробна инструкция за тяхното попълване. Попълненият опис по образец се подава на хартиен и електронен носител.

Кандидатите, които едновременно са кандидатствали по: Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници (СМКЮ) и Схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол- месо (ЕЖСК), трябва до 30 октомври 2017 г. да подадат Декларация по образец в съответните отдели на Държавен фонд "Земеделие".
Това е нужно за разпределение на новородените и регистрирани в периода 01 октомври 2016 г. - 30 септември 2017 г. телета в стопанството. Документите се изискват по чл. 27а, ал. 8 Наредба № 3 от 17.02.2015 г.

Разпределянето на новородените телета, които са регистрирани в стопанството на земеделските стопани се налага само при едновременно заявени схеми СМКЮ и ЕЖСК (месо).

За кандидати, които имат само една заявена схема от следните: СМКЮ, ЕЖСК (месо) или ДПЖСК (породи за месо), не се изисква подаване на декларация по чл. 27а, ал. 8 от Наредба № 3 от 2015 г.