Гръцката компания J&P AVAX спечели обществената поръчка за проектиране, доставка и строителство на междусистемната газова връзка Гърция - България за 144 850 000 евро, съобщават от проектната компания "Ай Си Джи Би" АД.

Първоначален интерес към ограничената процедура, провела се в две фази, беше заявен от 11 международни и български компании и обединения. Участникът, който в най-голяма степен покрива техническите и финансовите условия на ICGB, е J&P AVAX S.A, който с обща оценка от 83,8 точки от максимални 100 и обща цена от 144 850 000 евро е определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Гръцка компания с най-ниската ценова оферта за газовата връзка България-Гърция

Предложението на J&P AVAX S.A. е на стойност 144 850 000 евро без ДДС.

Договорът за строителство ще се изпълнява за период от 18 месеца.

Търгът беше обявен на 30-ти април 2018 г. и се проведе като ограничена процедура на два етапа - провеждане на предварителен подбор и подаване на оферти от допуснатите кандидати. Пет фирми и обединения бяха допуснати до втори етап на процедурата:

ДЗЗД IGB - 2018 с членове - Бонати С.п.А, Главболгарстрой Интернешънъл АД, GP Group АД

Обединение МАКС ЩРАЙХЕР - ТЕРНА с членове: "ТЕРНА" АД и "МАКС СТРАЙХЕР" С.П.А;

Обединение SPIECAPAG TRACE IGB 2018 с членове Spiecapag АД и Трейс Груп Холд АД;

J&P AVAX S.A;

Обединение CPP - AKTOР - Чайна Петролеум Пайплайн Инженеринг Ко. ООД (СиПиПи ООД) и Строително Акционерно Дружество АКТОР (АКТОР АД).

В рамките на удължения срок за подаване на документи, оферти постъпиха от ДЗЗД IGB - 2018 и J&P AVAX S.A. Офертите на участниците отговарят на изискванията за техническа спецификация и бяха отворени на публично заседание. Според извършената техническа оценка предложението на ДЗЗД IGB - 2018 съдържа повече преимущества по показателя, който оценява качеството на изпълнение. Офертата на J&P AVAX S.A. също покрива всички минимални изисквания и съдържа преимущества, които ги надграждат.

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Избраха инженер-консултант за газовата връзка с Гърция

Kонсорциум "ТИБЕИ" e избран за инженер-консултант

Предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка от ДЗЗД IGB - 2018 е в размер на 229 700 000 евро, което значително надхвърля прогнозната стойност на поръчката. Това е основание за изключване от по-нататъшно участие съгласно условията на процедурата. Поради това участникът, който в най-голяма степен покрива техническите и финансовите условия, е J&P AVAX S.A.

София се надява 182-километровата тръба да е готова до 2020 г.

"Ай Си Джи Би" АД избра Corinth Pipeworks, част от Cenergy Holdings, да достави тръбите за газовата връзка.

Газопроводът IGB се проектира да се свърже с гръцката национална газопреносна система в района на Комотини (Гърция) и с българската национална газопреносна система в района на Стара Загора. Планира се общата дължина на газопровода да е 182 км, диаметърът на тръбата - 32"" - и проектен капацитет до 3 млрд.м3/година в посока Гърция-България. В зависимост от пазарния интерес към ползване на по-голям капацитет и възможностите на съседните газопреносни системи, капацитетът е проектиран да се увеличи до 5 млрд.м3/година, като следва развитието на пазара и по този начин позволява обратно подаване (от България към Гърция) с допълнително изграждане на компресорна станция. Налице е подписан Меморандум за разбирателство между "АЙ СИ ДЖИ БИ" АД и TAP AG относно съвместни действия във връзка с бъдещо свързване на газопровода IGB и с Трансадриатическия газопровод.

Европейската комисия обяви, че ще подпомогне проекта с 33 милиона евро.

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Стартират обществена поръчка за 145 млн. евро за газовия интерконектор с Гърция

Основен елемент в политиката на двете правителства за диверсификация на източници и маршрути на природен газ в региона