Главна инспекция по труда (ИА ГИТ) напомня на работодателите, че на 30 април 2019 година изтича срокът за подаване на годишната декларация по чл. 15 от Закона за здравословните и безопасни условия на труд, който тече от началото на годината.

До момента са подадени около 7 200 декларации, което е под 20% от очакваните декларации. Остава да бъдат подадени още около 40 000 декларации, информират от ИА ГИТ.

От трудовата инспекция се притесняват, че подаването на голям брой декларации в последния момент може да доведе до затруднения при използването на софтуера за приемането и обработването им, поради което апелират работодателите го направят навременно. 

Работник пострада тежко при трудова злополука в Благоевград

Работник пострада тежко при трудова злополука в Благоевград

Производствена машина едва не откъснала крака му

Задължение да подават декларации имат новосъздадени през 2018 година предприятия, както и такива, при които към 31 декември на предходната година има промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране. ИА ГИТ напомня, че за неподаване на декларация се носи административнонаказателна отговорност.

С цел облекчаване на административната тежест за бизнеса, по инициатива на Инспекцията по труда от 2018 г. отпадна задължението за подаване на уведомления при липса на промяна в обстоятелствата, които вече са декларирани в Агенцията.

На сайта на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", в рубриката "Административно обслужване", са публикувани указания относно попълването и подаването на декларацията, включително и по електронен път. За улеснение на потребителите е публикувано и видео за конфигуриране на Java за работа в портала за Е-услуги на ИА ГИТ.

Данните от декларацията за условията на труд в българските предприятия са един от показателите, включени в Методиката за изготвяне на оценката на риска в тях. Тя е разработена по проект "Оптимизация и иновации в ИА ГИТ", финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По методиката, в която са включени и други показатели като установени нарушения, данни за трудовия травматизъм и др., специален софтуер ще оценява нивото на риск и ще групира предприятията според него. При планирането на дейността си Инспекцията по труда ще планира по-чести проверки в предприятията, оценени с най-висок риск по отношение условията на труд.

Над 170 000 трудови нарушения, повечето за безопасни условия на труд

Над 170 000 трудови нарушения, повечето за безопасни условия на труд

За първите девет месеца на годината