Работният проект за търсене и проучване на нефт и природен газ с границите на „Блок 1-11 Вранино" няма да окаже значително отрицателно въздействие върху предмета и целите на опазване на засегнатите защитени зони.

Това са констатираха експертите на МОСВ след оценка на цялостния работен проект, изготвен в съответствие с договор между Министъра на икономиката и енергетиката и „Парк Плейс Енерджи Корп",. съгласно решение на Министерски съвет от 2010 г.

Цялостният работен проект на инвеститора по същество е програма, очертаваща рамката на предвидени проучвателни дейности и не съдържа детайли по отношение на местоположение, брой, обем, технология и др. параметри.

С цялостния работен проект се съгласува и работния проект за 2014 г., който предвижда анализ на наличната информация, интерпретация и изготвяне на предварителен геоложки модел на площта и подготовка на проект за нов сондаж, повторно отваряне на сондаж и тестване.

От МОСВ подчертават, че не е планирано извършването на полеви дейности през 2014 г. и отбелязват, че с решението се съгласуват проекти за търсене и проучване на нефт и природен газ, а не за добив на такива.

Оценката за съвместимост на цялостния работен проект и работния проект за 2014г. е изготвена в изпълнение на разпоредбите на ЗБР и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми и проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване защитените зони.

Тъй като цялостният и годишният работен проект не попадат в обхвата на ОВОС или екологична оценка по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС), в решението по ОС е постановено задължително условие - проектите за нови сондажи, повторното отваряне на сондажи и тестването им да бъде подложено на процедура по ОВОС и/или оценка за съвместимост с предмета и целите на защитените зони.

Решението е публикувано на официалния сайт на МОСВ и може да бъде обжалвано в 14 дневен срок (до 8 септември 2014 г.) пред Върховния административен съд по реда на Административно-процесуалния кодекс.