Най-много в бюрата по труда търсят персонал, който се грижи за деца или предоставя здравни грижи за хората, информират от Агенцията по заетостта. Търсят се машинни оператори, продавачи в магазини, квалифицирани работници по производство на храни, облекло, дървени изделия и сродните на тях, работниците в добивната и преработващата промишленост, строителството и транспорта, хора в сферата на персоналните услуги.

237 322 безработни са регистрирани в бюрата по труда през първия месец на 2018 г. Това е най-ниската численост на регистрирани безработни през януари от въвеждането на административната статистика на Агенцията по заетостта през 2004 г.

Ниска безработица и глад за квалифицирани кадри, отчете Бисер Петков

Ниска безработица и глад за квалифицирани кадри, отчете Бисер Петков

За 73 млн. лв. от държавния бюджет се предвиждат програмни мерки, които да допринесат за повишаването качеството на работната сила

Равнището на регистрираната безработица през януари е 7.2%. Сравнението с предходния месец отчита минимално нарастване от 0.1 процентни пункта, докато годишният паралел показва значително намаление от 1.0 процентен пункт. По данни на Агенцията по заетостта през първия месец на годината безработицата традиционно нараства, поради характерната за сезона по-слаба икономическа активност.

Новорегистрираните безработни през януари са 30 446. От тях 900 са били неактивни, т.е. не са били нито заети, нито учащи и не са търсили работа. В началото на годината медиаторите и техните партньори са активирали 7 048 лица.

Услугите, предоставяни в бюрата по труда, са насочени също към заети, учащи и пенсионери. 434 лица от тези групи са регистрирани като търсещи работа през месеца.

Месечните данни сочат, че на работа през януари са постъпили 17 270 лица. Значителен е делът на устроените в реалната икономика - над 85.0% от общо постъпилите на работа. В резултат на изпълнение на активните мерки за насърчаване на заетостта, през месеца в субсидирана заетост са включени общо 2 358 лица.

КНСБ иска вноските за безработица да се събират в частни фондове

КНСБ иска вноските за безработица да се събират в частни фондове

Пламен Димитров смята, че има нужда от известна конкуренция

От Агенцията по заетостта провеждат обучения за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности. Според отчета, през януари са участвали 10 801 безработни. Завършилите обучение през месеца са 125.

Работодателите са заявили 13 879 работни места на първичния пазар на труда, като над 2/3 от тях са от частния сектор - 71.4%. Най-голяма потребност от работна сила се наблюдава в следните икономически дейности: преработваща промишленост (30.4%), държавно управление (13.6%), търговия (13.5%), административни и спомагателни дейности (7.3%), хотелиерство и ресторантьорство (5.2%).