Печалбата на банковата система към 30 април 2020 година е 356 млн. лв., или с 98 млн. лв. по-малко от реализираната за същия период на 2019 година.

Според официалните данни публикувани от БНБ, основната причина за това намаление е значителното увеличение - с 81 млн. лева на годишна база, на разходите за провизии (т. нар. обезценки). Другият фактор е повишаването на разходите за издръжка с близо 14 млн. лева.

В същото време общият нетен оперативен приход на банковата система за една година намалява с около 9 млн. лева.

Активите на банковата система, според БНБ, продължават да се повишават и през април поради растежа на депозитите и на балансовия собствен капитал. На месечна база активите са увеличени с 683 млн. лв. (0,6%) до 115,8 млрд. лева.

Отношението на ликвидно покритие на банковата система се увеличава през месеца от 261,0% до 291,8 процента. Ликвидният буфер в края на април е 28.0 млрд. лв., а нетните изходящи ликвидни потоци са 9,6 млрд. лева.

В брутния кредитен портфейл на банковата система е отчетено месечно намаление със 166 млн. лв. (0,2%) до 66, 9 млрд. лева. Свиват се кредитите за фирмите (с 290 млн. лв., 0,8%), а тези за други финансови предприятия се увеличават (със 104 млн. лв., 2.3%). Кредитите за домакинства и за сектор "Държавно управление" нарастват съответно с 16 млн. лв. (0,1%) и с 4 млн. лв. (0,5 процента).

При депозитите в банковата система е отчетено нарастване с 658 млн. лв. (0, 7%) до 98, 2 млрд. лв. в края на април. Увеличават се депозитите на домакинства - с 561 млн. лв. (1,0%). Нарастват също средствата от кредитни институции - с 97 млн. лв. (1,8%) и тези от фирми - с 62 млн. лв. (0,2 процента).

Намалява ресурсът от други финансови предприятия (с 58 млн. лв., 1,6%) и от сектор "Държавно управление" (с 4 млн. лв., 0.1%). Собственият капитал в баланса на банковата система се повишава със 131 млн. лв. (0,9%) спрямо края на март и достига 14,7 млрд. лв. към края април.