Общият доход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 309 лв. и нараства с 3.7% спрямо същото тримесечие на 2015 година.

В структурата на общия доход с най-висок относителен дял са доходите от работна заплата (54.1%), следвани от доходите от пенсии (28.3%), доходите от самостоятелна заетост (6.5%) и доходите от социални обезщетения и помощи (3.2%), показват данните на НСИ.

Паралелно с това общият разход средно на лице от домакинство през третото тримесечие на 2016 г. е 1 223 лв. и се увеличава с 4.7%.

Най-много продължаваме да харчим за: храна (31.6%), жилище (16.7%), данъци и социални осигуровки (11.6%), транспорт и съобщения (10.8%).

Като абсолютни стойности средно на лице от домакинство разходите за храна и безалкохолни напитки нарастват от 380 на 387 лв. (с 1.7%), а разходите за жилище (вода, електроенергия, отопление, обзавеждане и поддържане на дома) се увеличават от 194 на 204 лв. (с 4.9%).

Увеличават се и разходите за транспорт и съобщения също нарастват от 130 на 132 лв. (с 1.1%), за здравеопазване - от 58 на 64 лв. (с 9.7%), както и за свободно време, културен отдих и образование нарастват от 67 на 80 лв. (с 20.2%).

Разходите за алкохолни напитки и цигари остават без промяна - 54 лева.

През третото тримесечие на 2016 г. относителният дял на паричния доход на домакинствата в общия доход е 98.0%, а делът на дохода от натура е 2.0%.