Във връзка с наблюдаваното покачване на цените на твърди горива през последните две години, Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) проучва всички данни и фактори, обуславящи наблюдавания ръст на цените в сектора.

Повишаване на цените на твърди горива - пелети и дърва за огрев се наблюдава преди началото на всеки отоплителен сезон. Ръстът на цените би могъл да представлява нарушение на Закона за защита на конкуренцията (ЗЗК), само ако не се дължи на пазарните процеси, а е резултат от съгласувано или координирано поведение на пазарните участници или на антиконкурентни практики на предприятие с господстващо или монополно положение. Дори цената да е висока и спекулативна, нарушение на Закона за защита на конкуренцията би било налице единствено в горепосочените случаи, се казва в съобщение, публикувано на сайта на контролния орган.

КЗК следи пазара на твърди горива за наличие на антиконкурентно поведение от страна на стопанските субекти с оглед социалната значимост на сектора. След получен към края на 2021 г. сигнал е извършено предварително проучване във връзка със съмнения за изкуствено създаване на дефицит и покачване на цените на пелети за отопление през есента на 2021 г. в сравнение с цените през 2020 г. Комисията за защита на конкуренцията е изискала значителен обем информация както от Изпълнителната агенция по горите (ИАГ), така и от редица търговци и производители на пелети за периода от началото на 2020 г. до края на 2021 г.

С близо 70% са поскъпнали твърдите горива за отопление

С близо 70% са поскъпнали твърдите горива за отопление

Омбудсманът има сигнали, че няма дърва, а пък цените са много високи

В рамките на предварителното проучване са установени редица обстоятелства, които свидетелстват за намалено предлагане на пелети и наличие на обективни причини за повишаване на тяхната цена в страната през есента на 2021 г., в сравнение със същия период на предходната година. Най-общо тези фактори се изразяват в намалено предлагане на дървесина, увеличаване на разходите за производство на пелети, в т.ч. цената на електрическата енергия за стопански нужди, износ на значителна част от произведената продукция и не на последно място сезоннност на търсенето, предлагането и потреблението на пелети и дърва за огрев.

От получените данни се установява, че пелетите и дървата за огрев са сезонни стоки, чието търсене се предопределя от потреблението и нараства с наближаване на отоплителния сезон. Освен това, съгласно полученото от Изпълнителна агенция по горите становище, за периода от 2018 г. до 2020 г. се наблюдава тенденция на значителен спад на общото количество добита дървесина - от около 17%. Месечните данни в справките за транспортирана дървесина от временен склад с първични превозни билети към 31 август 2022 г. на ИАГ показват, че за първите четири месеца на 2021 г. добитите и транспортирани количества са близки по стойности спрямо същия период на предходната година, като от май 2021 г. се наблюдава ежемесечен незначителен ръст за сходен период от 2020 г., които от своя страна са недостатъчни за компенсиране на натрупания по-нисък добив за предходните години.

Ковачева пита КЗК има ли картел при продажбата на дърва

Ковачева пита КЗК има ли картел при продажбата на дърва

Поводът са постъпващите множество жалби и сигнали

Съгласно справките на ИАГ до август 2022 г. обаче се наблюдава 20% ръст в количеството добита дървесина спрямо същия период на 2021 г. Този ръст би трябвало да компенсира установения недостиг на добита дървесина, а от там и предлагането на пазара. Този ефект би следвало да се отрази както на предлагането на количествата дърва за огрев, така и при производството на пелети, тъй като дървесния материал е основна суровина за тяхното производство.

КЗК уверява, че ще продължи да извършва мониторинг на пазара на твърди горива, отчитайки всички външни и вътрешни фактори, оказващи влияние върху пазара в страната, като напомня, че няма правомощия за ценово регулиране, разследване на "спекула" или за защита на потребителите.