С над 880 млн. евро ще разполага България по Програмата за развитие на селските райони през следващите две години, съобщават от Министерството на земеделието.

Това стана възможно, след като Европейският парламент одобри окончателно Преходния регламент.

През следващите две години държавите членки ще продължават да прилагат настоящите правила на ОСП по отношение на директните плащания и мерките по Програмата за развитие на селските райони. По този начин няма да има прекъсване на плащанията към земеделските стопани, докато влязат в сила новите регламенти за ОСП. През преходния период държавите членки ще имат възможност да финансират своите удължени Програми за развитие на селските райони със съответните бюджетни средства за 2021 г. и 2022 г.

За страната ни тези средства са в размер на над 680 млн. евро. Те могат да бъдат използвани чрез инвестиционните и компенсаторни мерки по ПРСР в подкрепа на земеделските стопани. Част от средствата ще бъдат заделени за вече поети ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" по ПРСР 2014-2020 г. Ще бъдат предназначени и средства за поемане на нови ангажименти по мярката, тъй като биологичното земеделие е сред водещите приоритети за страната ни.

Родното земеделие ще получи и допълнителни 200 млн. евро чрез изпълнението на различни мерки по ПРСР. Такава възможност предоставя инструментът "Следващо поколение ЕС", който е част от Плана за възстановяване на ЕС от кризата, предизвикана от COVID-19.

Преходният регламент дава възможност на страните в ЕС да продължат прилаганите до момента схеми за директни плащания за подпомагане на земеделските стопани и през 2021 и 2022 г. В преходния период ще продължи прилагането и на схемите за преходна национална помощ, като се запазват същите параметри и условия за подпомагане, прилагани през настоящата година.

Общият размер на преходната национална помощ, който може да бъде предоставен на земеделските стопани във всеки от секторите се запазва на нивото от тази година, без намаление на бюджета през двугодишния преходен период.

Позволява се през 2021 г. и 2022 г. да продължи прилагането на Схемата за единно плащане на площ. Запазва се и възможността за прилагане на преразпределителното плащане като допълнителна надбавка, за допустимите за подпомагане площи по СЕПП.

Продължава се възможността за прилагането на обвързаното с производството подпомагане на приоритетни и чувствителни сектори в земеделието с параметрите от досега прилаганите