Standard&Poor"s потвърди дългосрочния и краткосрочния кредитен рейтинг на България в чуждестранна и местна валута 'BBB-/A-3' с положителна перспектива.

Според обобщената оценка на рейтинговата агенция фискалната и външната позиция на страната остават силни. Освен това очакванията за икономическия растеж се оценяват като благоприятни независимо от структурните ограничения в дългосрочен план. Положителната перспектива пред рейтинга отразява значителната вероятност България да се присъедини към Валутен механизъм II (ВМ II) през следващите 12 месеца.

От S&P очакват БВП да се повиши с устойчив темп от 3,3 % през тази година, след което да се забави до 3 % през 2022 г. Водещо влияние ще имат частното потребление и правителствените инвестиции. Очаква се растежът на износа да се възстанови въпреки по-слабото външно търсене през 2019 г. поради забавената икономическа активност при основните европейски търговски партньори.

"Фич" повиши рейтинга си за България

"Фич" повиши рейтинга си за България

Агенцията оцени положително перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг

Агенцията оценява като значителен напредъкът по плана за действие за присъединяване към ВМ II, като повечето от поетите ангажименти са изпълнени или са в процес на изпълнение.

S&P има готовност да повиши кредитния рейтинг на България при влизане във ВМ II. По-нататъшен напредък в структурните и институционалните реформи също би довел до повишаване на кредитоспособността на страната.

Агенцията може да преразгледа перспективата до стабилна, ако се появи натиск върху платежния баланс или финансовия сектор, например поради натрупване на макроикономически дисбаланси. Перспективата може да бъде ревизирана до стабилна и ако напредъкът по пътя към членство в еврозоната загуби скорост за продължителен период.