Перспективата на дългосрочния кредитен рейтинг на България беше повишена от стабилна на положителна от международната рейтингова агенция Fitch Ratings.

Агенцията потвърди дългосрочния кредитен рейтинг на България "BBB" в чуждестранна и местна валута, тавана за рейтинг на страната "A-", както и краткосрочния кредитен рейтинг в чуждестранна и местна валута "F2".

Подобряването на перспективата до положителна отразява оценката на Fitch Ratings, че показатели, които влияят на крайната оценка за рейтинга, имат по-добро изпълнение за България в сравнение с групата държави с рейтинг "BBB". Бюджетните резултати са преизпълнени, с което допълнително се засилва фискалната и дълговата позиция на България в сравнение с останалите държави.

Очертава се оценяваният бюджетен излишък през 2018 г. да бъде по-висок в сравнение с предишната прогноза. Това е най-доброто представяне на страната през последните 20 години. Според рейтинговата агенция ангажиментът на България за разумна фискална политика ограничава рисковете пред страната. Очакванията са растежът на БВП да се засили през 2019-2020 г. (средно 3,3 %) след по-силно от очакваното забавяне през 2018 г. до 3,1 %.

Според агенцията показателите за външните финанси на България продължават да се подобряват и превъзхождат тези за държавите с рейтинг "BBB". В края на 2018 г. положителната външна позиция на страната се затвърди, докато държавите със сходен рейтинг са нетни длъжници. 

От агенцията посочват, че факторите, които биха предизвикали повишаване на оценката за рейтинга, са продължаващо подобряване на външните и фискални баланси, напредък в присъединяването към еврозоната, както и благоприятни перспективи за икономически растеж, които водят до по-бързо сближаване към нивата на доходите за държавите от групата със сходен рейтинг.

До негативни действия по рейтинга могат да доведат появата на външни дисбаланси, влошаване на външната конкурентоспособност, както и рязко покачване на държавния дълг, посочват още от Fitch Ratings.