Икономическата среда в страната през януари 2023 г. остава около нивото си от декември 2022 година. Националният статистически институт (НСИ) отчита повишение на общият показател на бизнес климата в промишлеността и търговията на дребно, а в строителството и в сектора на услугите е регистрирано понижение.

Промишленост.

Съставният показател "бизнес климат в промишлеността" се увеличава с 1 пункт, което се дължи на благоприятните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Същевременно и прогнозите им относно износа и производствената активност през следващите три месеца са умерени.

Средното натоварване на мощностите през януари 2023 г. е с 0.8 пункта над нивото от октомври 2022 г. и достига 75.1%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда недостиг на мощности.

Снимка 604346

Източник: НСИ

Несигурната икономическа среда и недостигът на работна сила остават основните проблеми за дейността на предприятията, макар през последния месец да се отчита намаление на негативното влияние на първия фактор.

Относно продажните цени в промишлеността 21.8% от мениджърите предвиждат те да се повишат през следващите три месеца.

Снимка 604347

Източник: НСИ

Потребителите виждат леко влошаване на икономическата ситуация у нас през годината

Потребителите виждат леко влошаване на икономическата ситуация у нас през годината

16.9% е инфлация за ноември 2022 г. спрямо 2021 г.

Търговия на дребно.

Съставният показател "бизнес климат в търговията на дребно" се покачва с 1.9 пункта, което се дължи на оптимистичните очаквания на търговците на дребно за бизнес състоянието на предприятията през следващите шест месеца. Същевременно обаче прогнозите им за обема на продажбите и поръчките към доставчиците през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Снимка 604368

Източник: НСИ

Несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостатъчното търсене остават основните пречки за дейността на предприятията.

В сравнение с предходния месец нараства делът на търговците на дребно, които предвиждат продажните цени да се повишат през следващите три месеца.

Снимка 604369

Източник: НСИ

Строителство.

През януари съставният показател "бизнес климат в строителството" се понижава с 0.8 пункта в резултат на по-резервираните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията. Негативни са и мненията им относно строителната активност през последните три месеца, докато очакванията им за дейността през следващите три месеца леко се подобряват.

Снимка 604366

Източник: НСИ

Най-сериозните затруднения за бизнеса продължават да са несигурната икономическа среда, цените на материалите и недостигът на работна сила.

По отношение на продажните цени в строителството през следващите три месеца прогнозите на мениджърите са в посока на увеличение.

Снимка 604367

Източник: НСИ

Услуги.

През януари съставният показател "бизнес климат в сектора на услугите" намалява с 1.1 пункта в резултат на изместване на оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията от "по-добро" към запазване на "същото". Мненията им относно търсенето на услуги през следващите три месеца обаче се подобряват.

Снимка 604371

Източник: НСИ

Основните фактори, ограничаващи развитието на бизнеса, продължават да са свързани с несигурната икономическа среда, конкуренцията в бранша и недостига на работна сила.

Според анкетата 18.2% от мениджърите очакват продажните цени в сектора на услугите да се увеличат през следващите три месеца.

Снимка 604372

Източник: НСИ

През октомври само в строителството гледат с оптимизъм напред

През октомври само в строителството гледат с оптимизъм напред

Промишленост, търговия и услуги с негативни очаквания