След изготвянето на изравнителните сметки за отоплителния сезон "Топлофикация София" ЕАД" трябва да представи на всички клиенти в проверените жилищни сгради информация за реално изразходваната от тях и фактурирана топлинна енергия за периода декември 2019 - март 2020 г, както и дължимите суми от корекции. Информация за това следва да бъде предоставена и в КЕВР.

В срок до 30 юли тази година дружеството е задължено да информира всички свои потребители във връзка с изпълнението на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент, с която се регламентира въвеждането на уреди за дялово разпределение на топлинната енергия с дистанционен отчет. В същия срок "Топлофикация София" е необходимо да организира и проведе информационна кампания относно въведената интегрирана информационна система ERP SAP.

Посочените задължителни указания са дадени в доклада на КЕВР след приключилата извънредна проверка на Топлофикация София" ЕАД, разпоредена от председателя на КЕВР във връзка със сигнали за завишени сметки за топлинна енергия за м. март 2020 г. на клиенти на дружеството.

В едноседмичен срок след изтичането на дадените срокове "Топлофикация София" ЕАД следва да представи на КЕВР доказателства за тяхното изпълнение.

"Топлофикация София" отрича да има завишени сметки през март

"Топлофикация София" отрича да има завишени сметки през март

По думите им по-високи сметки може да има заради оставането на хората вкъщи

В доклада от проверката се посочва, че основната задача на проверяващия екип е била да установи дали "Топлофикация София" ЕАД изпълнява издадената й от КЕВР лицензия за пренос на топлинна енергия. Проверени и анализирани са и данните за количествата топлинна енергия, която е била доставена и фактурирана на клиентите както през периода декември 2019 - март 2020 г., така и през м. март 2020 г. За тези периоди експертите на КЕВР са изискали от дружеството и подробна информация за потреблението и начислената топлинна енергия в 12 произволно избрани топлофицирани сгради в различни райони на столицата, включително и етажна собственост, където клиенти са подали жалби за начислените им суми.

Проверката установила, че нормативната уредба дава възможност на клиентите в сгради етажна собственост самостоятелно да изберат начина, по който в техните месечни фактури да бъде начислявана ползваната топлинна енергия - по реален отчет на средствата за дялово разпределение в имотите им, или по прогнозни данни, на база реално отчетено потребление за предходния отчетен период.

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

Проверяват "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март

При нарушения КЕВР ще предприеме административнонаказателни мерки

Отчетено е, че към 2020 г. само 6 % от битовите клиенти на "Топлофикация София" ЕАД са на реален месечен отчет, а 94 % от потребителите - на прогнозен отчет. И в двата случая количествата начислена топлинна енергия в сгради-етажна собственост се определят съгласно Методиката към Наредбата за топлоснабдяването на Министерство на енергетиката.

Съществено е обстоятелството, че месечните сметки, изготвяни по прогнозни данни, се формират, от една страна - от енергия за отопление, отразяваща реалното потребление в имота през последния отчетен период, коригирана с коефициент, отразяващ промяната в потреблението в сградата и климатичните условия, а от друга страна - от енергия за подгряване на вода за битови нужди, която не отчита климатичните фактори и реално отчетената в абонатната станция топлинна енергия.

Омбудманът настоява за преизчисление на сметките за парно на софиянци за март

Омбудманът настоява за преизчисление на сметките за парно на софиянци за март

Изпратила е писмо до КЕВР

При проверените абонатни станции, отделни клиенти в жилищни сгради и жалби на клиенти проверката констатира, че:

  • За всеки месец от декември 2019 г. до февруари 2020 г. включително, дружеството е фактурирало на клиентите си средно с около 15% топлинна енергия по-малко от реално потребената. За тези три месеца клиентите на дружеството са получили съответно по-ниски сметки.
  • За м. март 2020 г., фактурираната на клиентите топлинна енергия е била с около 12% повече от реално доставената в абонатните станции, съответно и сметките на потребителите са били по-високи.

Този начин на фактуриране целял да бъдат облекчени сметките на клиентите през най-студените зимни месеци и се прилагал през всеки отоплителен сезон, на основание на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост

  • Цената на топлинната енергия за м. март 2020 г. е с 2,84 лв. по-висока от тази за м.март 2019 г. (Съгласно Решение № Ц-18 от 01.07.2019 г. - 95,64 лв./MWh, без ДДС и съгласно Решение № Ц-15 от 01.10.2018 г. -92,80 лв./MWh без ДДС)

Данните от проверката показват, че за периода декември 2019 - март 2020 г. включително, "Топлофикация София" ЕАД е фактурирала на клиентите по-малко от потребената от тях топлинна енергия.

Проверката е установила, че месечните сметки на клиентите са изготвени от дружеството при спазване на изискванията на Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради-етажна собственост. В годишните си изравнителни сметки клиентите на прогнозен отчет ще получат преизчисление на сумите за всеки месец от изминалия отчетен период, като в тях ще бъде отразено реалното потребление и съответната цена на топлинната енергия.

Обобщените констатации от проверката показват, че не са установени нарушения от страна на "Топлофикация София" EАД на издадената на дружеството Лицензия за дейността "пренос на топлинна енергия" на територията на гр. София и на Общите условия за продажба на топлинна енергия за битови нужди, одобрени с Решение №ОУ-1 от 27.06.2016 г. на КЕВР.

В заключение на доклада от извършената проверка се посочва, че случаи на некоректно и непълно изнасяне и тълкуване на факти и обстоятелства са допринесли в общественото пространство да възникне напрежение. В резултат на това в значителна степен са били създадени неоправдани очаквания и част от потребителите са били подведени.

Към институциите и по-специално към КЕВР, са били подадени голям брой жалби и възражения, които в основната си част били извън нейните правомощия.

Припомняме, че на 21 април стана ясно, че започва проверка на "Топлофикация София" заради сигнали за високи сметки за март. 

Ден по-късно от дружеството отрекоха да има завишаване на сметките. 

Омбудсманът пък поиска да се преизчислят сметките.