Общият индекс на цените на производител в промишлеността у нас нараства с 0.5% през месец октомври спрямо предходния месец септември. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ) относно индексите на цените на производител в промишлеността за октомври 2017 година.

Снимка 326561

Източник: НСИ

2.1% по-високи цени в добивната промишленост регистрира НСИ за август

2.1% по-високи цени в добивната промишленост регистрира НСИ за август

Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника

Увеличението на общия индекс се дължи на нарастването на цените в добивната промишленост, където ръстът е с 2.1%. Увеличението на цените в преработващата промишленост също спомагат за общия индекс. Там увеличението е с 0.6%. При производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ обаче е отчетено намаление - с 0.1%.

Според данните на НСИ по-същественото увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали (с 4.2%) и при производството на химични продукти (с 1.3%). Намалението на цените в сектора се наблюдават при производството на тютюневи изделия (с 1.6%), при производството на хранителни продукти (с 0.5%) и при производството на облекло (с 0.1%).

В сравнение с месец октомври 2016 година общият индекс на цените на производител нараства с 5.6%. Ръстът на цените при добивната промишленост е с 12.1%, при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ се наблюдава ръст с 10.2%, а при преработващата промишленост увеличението е с 3.8%.

Спрямо октомври миналата година по-съществено увеличение на цените в преработващата промишленост се наблюдава при производството на основни метали - с 18.0%, при производството на дървен материал и изделия от него, без мебели - с 6.7%, както и при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон - с 4.6%. Намаление е регистрирано при производството на компютърна техника, електронни и оптични продукти и при производството на превозни средства, без автомобили - съответно по 1.9%.

Промишленото производство бележи ръст от 4.2%

Промишленото производство бележи ръст от 4.2%

През юни средната заплата в България е 1027 лв

Индексът на цените на производител на вътрешния пазар през октомври 2017 г. остава непроменен спрямо предходния месец. Увеличение на цените има при добивната промишленост и преработващата промишленост, а намаление - при производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

Спрямо октомври 2016 година индексът на цените на производител на вътрешния пазар нараства с 5.5%.

Снимка 326560

Източник: НСИ

Без промени в бизнес климата през ноември

Без промени в бизнес климата през ноември

Показателите на бизнес климата в строителството се понижават

Индексът на цените на производител на международния пазар през октомври 2017 г. се увеличава с 1.4% в сравнение с предходния месец. Нарастване на цените е отчетено при преработващата промишленост - с 1.2%.

Спрямо месец октомври 2016 година индексът на цените на производител на международния пазар нараства с 5.8%. В преработващата промишленост увеличението на цените е с 5.6%.