Към края на ноември 2008 г. брутният външен дълг на България възлиза на 36.928 млрд. евро. Така в сравнение с края на 2007 г. той е нараснал с 28%, или с 8.074 млрд. евро, сочат публикувани вчера данни на БНБ, цитирани от moneybg.

Като процент от БВП брутният външен дълг на България е вече 108.6%, като нараства с 8.8 процентни пункта спрямо декември 2007 г.
За увеличението на дълга най-силно допринася увеличението на задълженията на сектор Банки с 3.863 млрд. евро или 66.9%.

Статистиката на БНБ показва, че за обслужване на външния си дълг (главници и лихви) България е заплатила за първите 11 месеца на 2008 година сумата 5.976 млрд. евро, което се равнява на 17.6% от БВП на страната.
В същото време дългът на сектор Държавно управление е спаднал до 8% от БВП. Намалението се дължи основно на погасени през март 2008 г., преди падежа, заеми към Световната банка.

Българското правителство поддържа политика на фискални излишъци, за да противодейства на бума на частния дълг (при положение, че „разрешеният" публичен дълг според Пакта за стабилност и растеж е 60% от БВП).

Дългосрочните задължения са 61.6% от дълга, като нарастват с 3.638 млрд. евро спрямо края на 2007 г. Краткосрочният дълг нараства с 45.6% спрямо края на 2007 г., което се дължи главно на сектор Банки и особено на нарастването на депозитите на нерезиденти с 2.5 млрд. евро.

Дългът на банките възлиза на над 9.6 млрд. евро (28.3% от БВП), като нараства с почти 3.9 млрд. евро (66.9%) спрямо края на 2007 г.

Дългът на Други сектори (задължения на търговските фирми от реалния сектор и на домакинствата) е 12.06 млрд. евро (35.5% от БВП), като нараства с 2.22 млрд. евро спрямо края на 2007 г. Над 6 млрд. евро от задълженията в Други сектори представляват задължения на фирми с пряко чуждестранно участие.

Вътрешнофирменото кредитиране е нараснало с 2.373 млрд. евро за последните 11 месеца до 12. 5 млрд. евро (36.8% от БВП) към края на ноември 2008 г.
Почти 55% от кредитите, договорени през януари - ноември 2008 г. са с плаващ лихвен процент.

От аналитичните сметки в приложенията на официалния статистически документ на БНБ се вижда, че с над половин милиард евро е увеличението на брутния външен дълг от сектора „операции с недвижими имоти" - до 2.635 млрд. евро.

Второ по важност е увеличението на брутния ни дълг в сектора снабдяване с електричество, вода и газ, където брутното ни задължение е над 1.5 млрд. евро, а увеличението за разглежданите 11 месеца на 2008 г. - 334 млн. евро.