405 учени от цял свят подадоха заявления за оценители на научните проекти за създаване на центрове за върхови постижения и центрове за компетентност по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР). Това съобщиха от Министерството на образованието и науката. Оценката проектите ще започне в началото на юни 2017 г.

Кандидатите са подали документи индивидуално в обявения от Министерския съвет централизиран конкурс, чийто срок изтече на 18 април 2017 г. Кандидатурите са напълно достатъчни за реализиране в законовия срок на независима международна оценка на всички подадени проектни предложения.

МОН спря обществена поръчка за оценители на научни проекти

МОН спря обществена поръчка за оценители на научни проекти

Мотивът - липсата на информация за експертите оценители

В края на февруари 2017 г. беше прекратена обществената поръчка за избор на фирми с оценители на проектите за научни центрове. Причината бе, че подадените оферти не съответстваха на обявените изисквания. За да осигури качествени оценители, Централното координационно звено към МС обяви централизиран конкурс за набиране на международни експерти - физически лица, с високи научни изисквания към тях. Обявата беше разпространена чрез водещи научни списания в световен мащаб.

След среща на министъра на образованието и науката проф. Николай Денков в Брюксел с еврокомисаря за наука, изследвания и иновации Карлос Моедас и с председателя на ERC проф. Жан Пиер Бургиньон Европейската комисия и ERC съдействаха за набирането на максимален брой кандидати за оценители.

От ЕК ни помагат за набиране на оценители на научни проекти

От ЕК ни помагат за набиране на оценители на научни проекти

Председателството ни съвпада с обсъждането на програмата за изследвания за 2021-2028

В новия конкурс за външни оценители са включени само учени с образователна и научна степен "доктор" (PhD) и най-малко 10-годишен опит в конкретната професионална област.

Те са участвали в оценяването на поне три проекта в професионалната област, за която кандидатстват, като поне два от тях са изпълнявани извън България. Кандидатите имат минимум 10 публикации през последните пет години в научни списания, регистрирани в международните библиографски и рефериращи бази данни.

В допълнение към експертите за всяка професионална област има специфични допълнителни изисквания, свързани с обективни наукометрични показатели като брой публикации, брой цитирания и т.нар. "индекс на Хирш". Те са в основата на специална методика, която гарантира максимална обективност при подбора на оценители.

Заедно с процедурата за избор на оценители чрез централизирания конкурс и за да няма забавяне в оценката на подадените проектни предложения по приоритетната ос за наука на ОП НОИР, Управляващият орган на ОП НОИР организира и започна първия етап на оценка на подадените 44 проекта - за административно съответствие и допустимост. Тази оценка се прави по методика от български оценители, без да се дават точки.

Четири кандидати за оценители на Центрове за върхови постижения

Четири кандидати за оценители на Центрове за върхови постижения

200 млн. лева са отделени за Центровете за върхови постижения

Оценката на научната стойност на подадените проекти, която служи за тяхното крайно класиране и се извършва от международните оценители, ще започне в началото на юни 2017 г.

Дотогава всичките 405 кандидатури за оценители трябва да бъдат класирани според съответствието им с изискванията на конкурса, да се сформират и обучат оценителните комисии, както и да завърши оценката за административно съответствие и допустимост на проектите. Всички етапи от оценката на подадените проектни предложения и сключването на договорите със спечелилите кандидати трябва да приключат през септември 2017 г.