Да се насърчава повече взаимодействието между българския бизнес, учебната система и научните организации, както и да се третира образованието повече като бизнес. Това предложиха от Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) по време на среща с министъра на образованието Галин Цоков.

Членове на АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ представиха асоциацията на срещата.

По-конкретно, сред предложенията бяха:

 • Броят за отделни специалности при прием в средните и висшите училища да се планира и променя спрямо нуждите на икономиката;
 • Свиване и преструктуриране на план-приема за висшите училища;
 • Ограничаване на създаването на професионални паралелки в общообразователните училища, освен ако не са нужни на местната икономика;
 • Създаване на устойчива система за ранно кариерно консултиране и ориентиране в средното образование;
 • Да се увеличи квотата на инженерните специалности за сметка на хуманитарните;
 • Подобряване на системата за обучение на възрастни за добро взаимодействие между МТСП и МОН;
 • Разширяване обхвата на предмета на дейност на търговските дружества, в които могат да участват държавни висши училища;
 • Адаптиране на учебните планове в съответствие с профилите и потребностите на местните икономики;
 • Изграждане на рейтингова система за средното образование като при висшето образование;
 • Анализ на ефективността на разходите в образователната система;
 • Създаване на механизми за проследяване на реализацията на завършилите професионални паралелки с цел оценка на ефективността и ефикасността на вложените средства;
 • Създаване на външна система за оценка на качеството на професионалното образование, която да включва обратна връзка от работодателите и от реализиралите се в професията млади хора;

Сред присъстващите на срещата бяха министър Галин Цоков, Васил Тодоров, главен секретар на БТПП, Васил Велев, председател на АИКБ, Станислав Попдончев, зам.-председател на БСК, Веселин Тодоров, член на управителния съвет на КРИБ и Данко Калапиш - член на Контролната комисия на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ).

След обсъждане на ползите за образователната система и бизнеса, министър Галин Цоков и работодателските организации се съгласиха да се възобнови работата на консултативните съвети по професионално и висше образование.

Началната заплата на учителите става 1 700 лв. след приемането на бюджета

Началната заплата на учителите става 1 700 лв. след приемането на бюджета

Парите за образование са нараснали с над 900 млн. лв.