Все повече млади европейци получават висше образование, а броят на преждевременно напускащите образователната система намалява. Това показва Обзорът на образованието и обучението за 2023 г. - годишен доклад на Европейската комисия за състоянието на образователните системи и обучението в държавите членки на ЕС.

Докладът бе представен в рамките на Европейската среща на върха по въпросите на образованието в Брюксел от комисаря по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Илиана Иванова.

Обзорът анализира развитието на образователните системи и системите за обучение в ЕС през годината и отчита напредъка към постигането на съвместно договорените цели като част от сътрудничеството на държавите членки в европейското пространство за образование. Той включва сравнителен анализ, 27 доклада по държави - включително доклад за България - както и набор от инструменти за мониторинг.

Според доклада почти две трети от наскоро завършилите професионално образование и обучение имат опит в ученето в процеса на работа. Набелязани са предизвикателства като преобладаващи слаби резултати в областта на основните умения, широко разпространена неравнопоставеност в достъпа до образование, неравнопоставеност между половете във висшето образование и липса на жени в дисциплини като наука, технологии, инженерство и математика.

Докладът отчита недостиг на учители в Европа и описва действията, предприети за по-голямо търсене на професията. Недостигът на учители през 2023 г. буди все по-голямо безпокойство, посочват от ЕК. В някои държави се очаква да се влоши поради застаряването на преподавателите. По-подробна информация за учителската професия може да бъде намерена и в новосъздаденото табло за учители.

Умуваме заедно с Румъния как да повишим качеството на образованието

Умуваме заедно с Румъния как да повишим качеството на образованието

МОН прави преглед на обучението на бъдещите учители в университетите