Актуализиран е списъкът на средищните детски градини и училища, съобщиха от МС след редовното правителствено заседание.

Припомняме, средищна детска градина е тази, в която се обучават най-малко четири деца в задължителна предучилищна възраст от друго населено място. 

С настоящата актуализация общият брой на средищните детски градини, отделни групи в детски градини и училища в списъка за учебната 2019/2020 г., става 987 в над 660 населени места. 

Определиха средищните детски градини и училища за 2017/2018 г.

Определиха средищните детски градини и училища за 2017/2018 г.

Средищните учебни заведения стават 1014

В списъка се включват 31 нови детски градини и отделни групи в детски градини и 7 нови училища, които отговарят на критериите и условията за получаване на статут на средищни. Отпадат 41 средищни институции, в това число 11 училища и 30 детски градини или отделни групи в детски градини, поради липса на минималния брой от 10 ученика или 4 деца, които пътуват от други населени места.

Общият брой на децата в новите средищни детски градини е 2069. Пътуващите деца в задължителна предучилищна възраст са 206. Общият брой на учениците в новите средищни училища е 1327, а пътуващите до 16-годишна възраст са 100.

Промените в Списъка са извършени по мотивирани предложения на кметовете на общините и след извършена проверка от регионалните управления на образованието. За децата и учениците, които са от населени места без детска градина или училище, от съответните общини е осигурен безплатен транспорт до детската градина или училище. 

Приеха критерии за средищните детски градини и училища

Приеха критерии за средищните детски градини и училища

Пътуващите деца и ученици с безплатен транспорт

На правителственото заседание бе одобрен и Списъкът със защитените детски градини и училища за учебната 2019/2020 година. Той включва общо 257 образователни институции. Това са 71 защитени детски градини и отделни групи в детски градини, които се намират в 96 населени места на 24 области, и 161 защитени училища, разположени в 106 общини на 26 области.

Една детска градина се обявява за защитена в случай, че закриването й може да принуди най-малко осем деца в задължителна предучилищна възраст да пътуват на 14 и повече километра извън населеното място, в което живеят.

Поради несъответствие с критериите за защитени училища от Списъка за 2018 година, отпадат 6 защитени детски градини и отделни групи в 6 детски градини.

И детски градини стават средищни и защитени

И детски градини стават средищни и защитени

Тази възможност се предвижда за пръв път

Списъкът е изготвен в резултат на мотивирани предложения на кметовете на общините след решения на общинските съвети, извършени проверки от регионалните управления на образованието и на анализ на информационните карти на детските градини и училищата в страната.

Включените в Списъка образователни институции отговарят на критериите за статут на защитени. Причината е, че децата и учениците нямат възможност да се обучават в най-близката детска градина или училище или ще трябва да изминават повече от допустимите километри, за да пътуват до най-близките учебни заведения.