Главното мюфтийство излиза с предложения за добавки към Закона за училищното и предучилищното образование, който в момента се намира между първо и второ четене в парламента.

Предложенията си мюфтийството излага член по член, цитирайки самия проектозакон, и те касаят - статута на духовните училища, финансирането им, правомощията на директорите и начина им на назначаване, получаването на допълнителна професионална квалификация.

Мюфтийството обаче предлага и промяна в чл. 197, който касае наказанията на учениците. Алинея 3 от този член формулира възможно наказание на учениците, ако те се явяват в облекло или във вид, които са в нарушение на правилника за дейността на училището. Предложението на Мюфтийството е, този член да се допълни с алинея, която формулира изключение при „важни обстоятелства".

Ето и дословно предложението на Мюфтийството:
"(6) Когато важни обстоятелства налагат явяването на ученика в облекло или вид в нарушение на правилника на училището, то той може да се явява в това облекло или вид без да се отстранява от училище до отпадане на тези обстоятелства."

На практика с тези "важни обстоятелства" ще отпадне ограничението за ходенето с открити лица на училище и момичетата от мюсюлманските вероизповедания ще могат да посещават учебните занятия с бурки и да отказват да играят физическо възпитание, заради неудобството на традиционните дрехи.

Друго искане на Мюфтийството е да се предвиди финансиране на духовните училища наравно с частните училища, както се предвижда от проектозакона.
Именно проблемът за финансирането на частните учебни заведения предизвика най-разгорещени спорове в пленарна зала при дебатите на първо четене на новия закон за образование. Паралелно с искането за финансиране от страна на държавния бюджет, мюфтийството предлага въвеждането на предмет "религия", който да бъде равнопоставен с другите предмети в образователните програми.

Паралелно с това обаче се предлага промяна и във фундаментален принцип в образованието, а именно - формулирането му като светско и деполитизирано.

Ако член 11 в момента гласи: В системата на предучилищното и училищното образование не се допуска налагането на идеологически и/или религиозни доктрини, то с предложението на Главното мюфтийство се допълва "в изключение на случаите, когато това се прави в специализирани духовни училища".

В предложенията на мюфтийството се прокарват искания и за изключителна свобода на директорите на духовни училища - те да бъдат назначавани от самото мюфтийство и въпреки че могат да бъдат наказвани със спиране на финансирането от МОН и според Държавните образователни изисквания, техните правомощия се определят и от мюфтийството.

Според предложението на мюфтийството директорите на специализираното духовно училище се ръководят от държавния образователен стандарт, но "съответните органи на вероизповеданието могат да овластят директори и с други правомощия, свързани с управлението, представителството и контрола на институцията".

Предложението на практика може да отвори вратите на училището и за извършване на други дейности, а не чисто образователни.