Правителството одобри 16 национални програми за развитие на образованието за 2021 г. Те са насочени към модернизиране на училищната инфраструктура, развитието на иновативните практики, насърчаване взаимодействието с родителите и други.

НП "Иновации в действие" подкрепя иновациите сред основните и началните училища и сред професионалните гимназии, а също иновациите, ориентирани към ученици от уязвими групи. Педагогическите специалисти ще се стимулират да популяризират своите иновативни практики и продукти.

НП "Бизнесът преподава" е насочена към ранното кариерно ориентиране и запознаването на учениците с възможностите на различните професии за бъдеща реализация, както и информирането им за най-новите тенденции в развитието на техниката и технологиите. Предвиждат се посещения на представители на бизнеса в училища и на учители в предприятия. Целта е да се повиши качеството на преподаване и формирането на знания и умения в областта на STEM компетентностите, както и да се създадат партньорства между училища и работодатели.

Продължава изпълнението на програмите за квалификация на учителите, включително за извънкласни дейности, НП "Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование", НП "Оптимизиране на вътрешната структура на персонала", както и тези за подготовка и участие на ученици в олимпиади и състезания и провеждане на НВО.

През тази година по програма "Мотивирани учители" също ще бъдат привличани към системата преподаватели и специалисти от различни професионални области, като ще се финансира подготовката им във висшите училища, както и допълнителни практически обучения.

Предвижда се и през 2021 година да продължи финансирането за подобряване на условията за експериментална работа в училищата, в които от следващата учебна година ще има профилирано обучение по физика и астрономия, химия и опазване на околната среда или биология и здравно образование. Предоставят се и условия за подкрепа на целодневната организация на учебния ден на учениците и се създават условия за личностно развитие чрез занимания по интереси и творчески изяви.

За трета година ще се стимулира усвояване на учебното съдържание както чрез посещения на музеи, така и с посещения на театрални постановки и концерти, срещи с актьори и музиканти по теми, свързани с конкретно учебно съдържание. Модулът "Библиотеките като образователна среда" е свързан с подобряване на библиотечната среда - създаване на кът за четене - училищното пространство, което подпомага, развива и насърчава четенето. За втора година е включен и модул, по който се финансира изграждането на площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата.

Продължават и програмите за осигуряване на достъпна архитектурна среда и сигурност в училище и подпомагането на общините в процесите на десегрегация и недопускане на вторична сегрегация.

НП "Успяваме заедно" ще е в подкрепа на детските градини и училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в две посоки - за споделяне на иновативни практики за провеждане на дейности с децата и семействата в и извън детската градина/училището, както и за насърчаване на двигателната активност на децата.

Предвижда се в рамките на НП "Заедно за всяко дете" да бъде осигурен постоянен достъп на всички 265 общини до Информационната система за реализация на Механизма, чрез която се работи за оставане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Продължава изпълнението и на НП "Заедно в грижата за всеки ученик". Чрез нея се проследяват личните постижения на учениците и се създават условия за екипна работа между учителите от начален етап и тези от детската градина, а също и с преподавателите от прогимназиален етап.

Акцент на взаимодействието в училищната общност и участието на родителите в различни инициативи по програма "Участвай и променяй - родителят, активен партньор в училищния живот" ще бъде поставен и през тази година.

По НП "Разработване на учебни помагала за обучение по общообразователни учебни предмети на чужд език, оценяване и одобряване на проекти на учебни помагала за подпомагане на обучението, организирано в чужбина, на проекти на учебници и на проекти на учебни комплекти" ще бъдат разработени помагала на чужд език по общообразователни учебни програми за IX и за X клас, освен по учебния предмет български език и литература и учебния предмет чужд език.