Мнението на родителите за качеството на образователните услуги и цялостната дейност на детската градина или училището ще е част от задължителните елементи в процеса на самооценяване на всяка образователна институция. Всяко една образователна институция редовно ще трябва да провежда анкетно проучване сред родителите.

Това е записано в утвърдената днес от министъра на образованието и науката в оставка Меглена Кунева Наредба за управлението на качеството в институциите. Наредбата е публикувана на сайта на МОН в рубриката "Нормативни актове", която е и поредният държавен образователен стандарт към новия училищен закон.

Самооценяването ще се извършва на всеки две години от работна група от представители на институцията, а участници в процеса са още учениците, учителите, директорът и другите педагогически специалисти.

Наредбата дава възможност и за анкети сред учениците, съобразени с възрастта им, като част от оценката за дейността на училището или детската градина.

Работната група ще оценява управлението на институцията по отношение на ефективното управление на ресурсите, лидерството, планирането и взаимодействието на всички заинтересовани страни.
Ще бъде оценяван и образователният процес, като ще се следи за индивидуалния напредък на всяко дете, подкрепата за децата със специални образователни потребности и дали училището осигурява превенция срещу ранното отпадане на децата. Докладът от самооценяването ще включва освен заключения и предложения за мерки за подобряване работата на институцията.

Всяка детска градина и училище трябва да изготвят стратегия за развитието на институцията за период от 4 години, а на всеки две ще се разработва план за действие към нея. Към плана ще се прилага и докладът от самооценката и разписаните в него мерки за подобряване на качеството. Те се приемат от педагогическия съвет и се представят за становище от обществения съвет на институцията.

Освен това детските градини и училищата ще бъдат проверявани веднъж на всеки пет години за качеството на образователния процес и управлението на институцията от Националния инспекторат по образованието, който предстои да бъде създаден по силата на новия Закон за предучилищното и училищното образование.
Ако оценката от последната извършена инспекция е незадоволителна, новата проверка ще се извършва в срок от шест месеца до една година.

В оценяването на образователния процес се включва преподавателската и възпитателска дейност, оценяването на резултатите от обучението, като се отчита индивидуалният напредък на всяко дете, подкрепата на децата със специални образователни потребности, взаимоотношенията между педагогическите специалисти и децата или учениците и превенцията срещу отпадане от системата на образование. Проверката на управлението включва управление на финансовите средства, на човешките ресурси, професионални умения на педагогическите специалисти, взаимодействия с родители и други институции, както и управление на физическата среда.

Критериите за инспектиране са стандарти за качество, които ще бъдат разработени от директора на Националния инспекторат по образованието.