Депутатите подхванаха на второ четене Закона за предучилищното и училищно образование.

Левицата веднага започна с критиките. Янаки Стоилов коментира от трибуната, че този закон не давал отговор на основните образователни проблеми. Образованието все повече се комерсиализирало. Принизена била и учителската професия. БСП иска промяна в заглавието на закона, а именно той да е Закон за народната просвета.

За съзидателен подход призова Борислав Великов от РБ. Той настоя да се запази заглавието, прието от образователната комисия в НС. Едно е просвета, друго е образование, трето е обучение, намеси се и Борислав Борисов от АБВ. В казармата имало обучение, а във военните вузове - военно образование.

Просветата е много отвъд образованието, намеси се и Марияна Тодорова от АБВ.
Според вносителите от ГЕРБ законопроектът поставя акцент върху компетентностите, които придобиват децата в училище и обвързаността им с Националната квалификационна рамка.

Въвежда се нова образователна структура в системата на училищното образование с цел яснота и подреденост - основна образователна степен с два етапа: начален (І - ІV клас) и прогимназиален (V - VІІ клас), и средна степен с два етапа: първи гимназиален етап (VІІІ - Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас). Двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и хоризонтална проходимост в системата; възможност за смяна на избора; предуниверститетска подготовка; тясно профилирано и професионално образование в последните 2 години.

Разделянето на средната степен на два етапа ще подобри връзката между средното и висшето образование, от една страна, както и връзката между средното образование и пазара на труда, от друга. Във втория гимназиален етап ще се осъществява и дуалното обучение в професионалните гимназии.

Въвежда се статут на училища с национално значение и статут на иновативно училище. Предлага се създаването и на нов вид училище, обединено (от I до X клас), което ще позволи на учениците от малки населени места или тези, чиито семейства са в затруднено финансово състояние, да имат възможност да завършат първи гимназиален етап в родното им място. Тези училища могат да осигуряват и професионална подготовка, като така учениците ще придобиват квалификация по част от професия, а за професии с I-a степен на професионална квалификация - и на професионална квалификация. Предвижда се политика за запазване на защитените училища.

Предучилищното образование се извежда като основополагащо с цел намаляване процента на преждевременно напускащите училище и прекъсване на порочния кръг от ниски постижения, загуба на интерес и социално изключване на децата и учениците.

Предвижда се и допълнителна подкрепа за децата със специални образователни потребности - логопедите, психолозите, ресурсните учители, социалните работници ще бъдат на място - в училището и в детската градина. Формите на обучение се оптимизират с предлаганата нова форма - самостоятелна форма на обучение.

С цел създаването на условия за ефективно взаимодействие и за активни демократично функциониращи общности, към всяко училище и детска градина се създава обществен съвет. Общественият съвет ще е органът за развитие на образователната институция и за граждански контрол на управлението й. Въвежда се вътрешна система за управление на качеството на образованието. Необходимостта от външна оценка на качеството предполага създаването на Национален инспекторат на образованието в България, което е заложено в законопроекта.

Въвежда се задължителна квалификация и атестиране на учителите и другите педагогически специалист като средство за подобряване на качеството на образованието.
По отношение на финансирането законопроектът трайно урежда моделът на финансиране, в основата на който е децентрализацията до ниво училище.

Регламентира и финансирането от държавния бюджет на децата и учениците, които се обучават в частните детски градини и в частните училища, което ще доведе до разширяване на достъпа до образование и ще повиши конкуренцията между образователните институции.

Законопроектът осигурява автономия на училищата по отношение на разработването на учебните програми за разширената и допълнителната подготовка. По този начин се постига свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на училищно ниво въз основа на потребностите и интересите на учениците.

С цел предотвратяване на ранното отпадане на ученици и насърчаването на ученето през целия живот се въвежда валидиране на компетентности, придобити чрез неформално обучение и информално учене на ученици.