Учебни планове и програми по специалности в 40 професионални направления започват да разработват екипи от водещи професионални гимназии от цялата страна в партньорство с представители на бизнеса и висшите училища. Това съобщи министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на дискусия за повишаване на образователната продукция в рамките на икономическия форум в Пловдив. Новите програми са по предмети от специфичната професионална подготовка в направления като приложна информатика, машиностроене, електротехника, химични продукти, минно дело и др.

Вълчев коментира, че за да се отговори на изискванията на пазара на труда, предстоят законодателни промени, които да разширят дуалното обучение. През настоящата учебна година 1742 ученици се обучават в 79 паралелки в 45 професионални гимназии. В държавния план-прием за 2018/2019 г. са утвърдени 110,5 паралелки с вече 2873 ученици.

Не стипендията, а знанията мотивирали учениците в стажовете

Не стипендията, а знанията мотивирали учениците в стажовете

МОН смята да продължи проекта с националния средства

С дуалната система се затвърждава партньорството между бизнеса и образователните институции. Изготвихме списък с 55 специалности в 12 професионални направления, за които се предвижда остър недостиг на кадри и голямо търсене от страна на бизнеса, посочи министърът.

По думите му недостиг ще има за професии като "Техник на електронна техника", "Техник на енергийни съоръжения и инсталации", "Машинен техник - машини и системи с ЦПУ", "Електротехник", "Техник по автоматизация", "Оператор в минната промишленост", "Техник по транспортна техника", както и други като "Техник-технолог в дървообработването", "Приложен програмист", "Дизайнер промишлен дизайн" и др.

Като друг инструмент на политиката на МОН е преструктуриране на приема с цел обхващането на повече деца в технически специалности, както и математика и природни науки.

Кандидат-гимназистите подават заявления онлайн

Кандидат-гимназистите подават заявления онлайн

Които изберат електронно заявление, няма да могат да подават на хартиен носител и обратно

За да се отговори на потребностите на бизнеса Министерският съвет одобри списък със защитените специалности и тези с очакван недостиг на пазара на труда. Предвижда се допълнително финансиране за паралелки с обучение по такива специалности, а също и стипендии за учениците в тях.

Вълчев обясни, че в училищното и във висшето образование трябва да се развиват повече дигитални и предприемачески умения, като по този начин младите хора ще бъдат по-подготвени за живота, за пазара на труда и за по-добра лична реализация. Той отбеляза, че новите компетентности ще бъдат вплетени във всички учебни програми.

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

МОН подкрепя приема в професионалните гимназии

Министърът добави, че е необходимо децата от най-ранна детска възраст да бъдат обхванати в образователната система и добави, че инвестицията в образованието на тези, чиито майчин език не е български, има висока възвращаемост. Вълчев обясни, че екипите за обхват по межуинституционалния механизъм полагат сериозни усилия да приобщят децата и учениците от уязвимите групи.

Важно е да се инвестира в учители и да се мотивират студенти с по-високи резултати да избират педагогическата професия. "Важно е, че направихме обществения и политически избор за тази инвестиция", коментира образователният министър Вълчев.

АИКБ: Машиностроенето и дървообработването да станат защитени специалности

АИКБ: Машиностроенето и дървообработването да станат защитени специалности

Очаква се недостиг на тези специалисти