Министерството на образованието и науката приема заявления от висшите училища, които искат да получат статут на изследователски университети въз основа на постигнати научни резултати през предходните четири години.

Това е възможно, след като кабинетът одобри предложената от МОН методика за определяне на изследователските висши училища. Правителственото постановление е обнародвано в "Държавен вестник" днес.

От ведомството посочват, че университетите са информирани за предстоящата процедура още на 24 юни след публикуването на методиката за обществено обсъждане. Оценката на кандидатурите ще се основава на информацията, представена от висшите училища в периода 2017-2020 г. относно ежегодната оценка на тяхната научна дейност съгласно Закона за насърчаване на научните изследвания. Ще се вземат предвид научните резултати, видими в международните бази данни SCOPUS и/или Web of Science, както и други данни, които отразяват развитието на академичния състав, общественото и икономическото въздействие на научната дейност.

До 7 юли обсъждат как да определят изследователските университети

До 7 юли обсъждат как да определят изследователските университети

Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища

От МОН посочват, че от справка в SCOPUS за периода 2016-2021 г. става ясно, че в международен план там най-много (35%) са публикациите в сферата на социалните науки, включително икономика, иконометрия и финанси, бизнес, мениджмънт и счетоводство, психология, изкуства и хуманитарни науки. При публикациите от България обаче техният дял е едва 11%. Нашата страна присъства в базата данни предимно с физическите науки.

Пояснява се, че стойностите по конкретните показатели в методиката се изчисляват в точки и оформят крайна оценка по определена формула. За да получи статут на изследователски университет, висшето училище трябва да събере поне 1000 точки.

Прилагането на методиката и крайният резултат ще се проверяват от междуведомствена комисия към министъра на образованието, която включва представители на министерствата на образованието и науката и на икономиката, както и на Държавната агенция за научни изследвания и иновации, Българската академия на науките и на Съвета на ректорите. Комисията ще следи също за сроковете в действащия списък на изследователските университети и за неговото актуализиране.

Стратегия разделя университетите на изследователски и на преподавателски

Стратегия разделя университетите на изследователски и на преподавателски

Обмислят и 3-годишна бакалавърска степен

От МОН посочват, че от следващата година списъкът ще се актуализира ежегодно. Висше училище, което отговаря на критериите, ще се включва в него за срок от четири години с възможност за удължаване при изпълнени критерии.

Статутът на изследователски университет е въведен в началото на 2020 г. с изменение и допълнение на Закона за висшето образование. Целта е да се стимулира научноизследователската дейност във висшите училища, които имат наличен капацитет и правят върхови научни изследвания.

Изследователските университети ще получат допълнително целево финансиране за развитие на научната дейност от Националния план за възстановяване и устойчивост. По тази причина определянето им е задължително условие за това неговата реализация да започне навреме.

Повишаването на капацитета на изследователските висши училища цели да подобри участието им в международни, европейски и национални програми, включително в Рамковата програма "Хоризонт Европа". Изследователските университети ще дадат тласък също на икономическото развитие на съответните региони и на страната като цяло, заявяват от МОН.