Комисията за енергийно и водно регулиране - КЕВР, взе решение за исканата от "Булгаргаз" ЕАД цена на газа за IV-то тримесечие на 2018 г.

Тя е с 13,89 % по-висока от досегашната цена за ІІІ-то тримесечие на 2018 г., но поради запазване размера на съпътстващите такси за достъп, пренос, разпределение и снабдяване с природен газ, повишението на цената за крайните битови и стопански клиенти - ползватели на природен газ, ще бъде под 8%.

Близо 14-те процента се определят въз основа на анализ на икономическата обосновка в заявлението на "Булгаргаз" ЕАД, отчитане на настъпилата промяна в ценообразуващите фактори и след направени изчисления, съгласно прилагания ценови модел, се посочва в окончателното решение на КЕВР.

Манолова иска от КЕВР "железни аргументи" за по-скъпо парно

Манолова иска от КЕВР "железни аргументи" за по-скъпо парно

Иванов отговаря, че цената на парното се компенсирала от тока

Регулаторът отчита действащия договор между "Булгаргаз" ЕАД и "Газпром Експорт" и прилага изцяло залегналата в него методика, съгласно която се вземат предвид промените на цената на петрола и на алтернативните на природния газ горива на световните пазари през последните 9 месеца, калоричността на природния газ, както и измененията в курса на щатския долар спрямо лева.

Правомощията на регулатора са единствено да установи дали заявлението на обществения доставчик "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за определяне цените на природния газ и на договора за доставка между двете дружества.

В Решението на КЕВР утвърдената цена на природния газ за четвъртото тримесечие на 2018 г., на която "Булгаргаз" ЕАД продава природен газ на крайните снабдители и на клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, е в размер на 456,65 лв./1000 нм3 или 43,28 лв./MWh (без акциз и ДДС).

Иванов и КЕВР дават 8, а не 14% увеличение на цената на "Булгаргаз"

Иванов и КЕВР дават 8, а не 14% увеличение на цената на "Булгаргаз"

Токът няма да се увеличава, уверява Иван Иванов

Цената включва компонента за услугата "обществена доставка" в размер на 6,17 лв./1000 нм3. В цената е включена и компонентата "задължение към обществото" от 1,40 лв./1000 нм3, която покрива разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в газохранилището Чирен в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В предлаганата цена не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа и клиентите следва да ги заплащат на крайните снабдители по реда на методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД.

Правителството да не се крие зад гърба на КЕВР, настояват от Демократична България

Правителството да не се крие зад гърба на КЕВР, настояват от Демократична България

Призовават за иницииране на преговори с "Газпром"