Депутатите подхванаха проекта на Закон за горивата.

Проектозаконът има за свои основни цели: да идентифицира икономическите оператори, извършващи дейности, свързани с нефтопродукти; да намали сивия сектор в основен бранш на българската икономика; да повиши събираемостта на митнически и данъчни задължения от тези дейности; да осигури лоялна конкуренция на пазара на горива в страната.

Жельо Бойчев смутен, че приходните агенции не си вършат работата

Жельо Бойчев смутен, че приходните агенции не си вършат работата

Министерски разстрел и иновации по Закона за горивата

Министерството на финансите и приходните агенции - НАП и Агенция "Митници", към момента не могат да решат проблема с контрабандата на горива и нелоялната конкуренция, защото работят с общо законодателство - Закон за акцизите и данъчните складове и Закон за данък върху добавената стойност, както и нормативните актове по прилагането им, което регулира множество дейности, без да отчита спецификата им.
В този смисъл се налага необходимостта от специфично регулиране на сектора, който устойчиво да повиши приходите в държавния бюджет.

Проектозаконът въвежда регистрационен режим на икономическите оператори, без да се създава сериозна административна намеса, каквато би се създала с лицензионен режим. Въвеждането на складови наличности за съхраняване на горива, въвеждане на обезпечение за извършване на дейности по смисъла на закона, минимални изисквания към физическите лица, които управляват тези дейности, поставянето на равни и ясни критерии към всички икономически оператори - това са основните мерки, които следва да гарантират доброто функциониране на пазара.
За първи път се въвеждат определения за понятия като "търговия на едро", "търговия на дребно", "съхранение на нефтопродукти", "транспорт на нефтопродукти" и "бензиностанция".

Ревизоро иска по-строг контрол върху петролния бранш

Ревизоро иска по-строг контрол върху петролния бранш

Звено към министъра на икономиката да регулира икономическите дейности

Предвижда се административното регулиране да се извършва от министъра на икономиката, подпомогнат от нарочно специализирано звено.

За осъществяване на сътрудничество между държавните органи и лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, се създава Консултативен съвет към министъра на икономиката, който е съвещателен орган и в него участват по един представител на всички държавни институции, ангажирани с прилагането на закона и представител на браншови организации, на лица осъществяващи икономическите дейности по разпоредбите в закона.

Икономическият съвет да обсъди законопроекта за горивата, искат от КНСБ

Икономическият съвет да обсъди законопроекта за горивата, искат от КНСБ

Горивата засяга икономиката и жизнения стандарт на всички българи