Комисията за енергийно и водно регулиране задължи "Топлофикация - Перник" да компенсира клиентите с нарушено качество на топлоподаването за срок над 48 часа през декември 2020 г. и януари 2021 г.

На днешното заседание на енергийния регулатор беше приет доклад за констатациите и изводите от извънредната проверка на топлофикационното дружество.

В хода на проверката от "Топлофикация Перник" е била изискана справка за спирания, прекъсвания или продължително влошено качество на топлоподаването и за нарушаване на температурния график за отоплителен сезон 2020/2021 г. - дата, час, продължителност; броя на засегнатите клиенти и броя абонатни станции с нарушено топлоснабдяване; предприети мерки за преодоляване на причините; брой постъпили жалби; доказателства за информиране на клиентите и др.

Установено е, че през декември 2020 г. и януари 2021 г. за продължителни периоди от време е било нарушено качеството на топлоподаването към клиентите на дружеството. Информацията, предоставена от ТЕЦ-а, сочи, че през въпросните два месеца има два периода от над 48 часа, в които "Топлофикация - Перник" не е прилагала Температурния график за отоплителен период 2020/2021 г. В резултат на това дружеството не е изпълнило показателите за качество на топлоснабдяването, приети от КЕВР.

От 11 до 21 януари 2021 г. с нарушено топлоподаване за различен срок са били общо 5 473 клиенти на дружеството, присъединени към 174 абонатни станции.

Омбудсманът иска компенсации за перничани заради чести аварии с парното

Омбудсманът иска компенсации за перничани заради чести аварии с парното

В институцията са постъпили близо 40 сигнала от недоволни граждани

До 15 май 2021 г. всички клиенти на ТЕЦ - Перник с нарушено качество на топлоподаването за периодите от 17 до 21 декември 2020 г. и от 11 до 20 януари 2021 г. трябва да получат компенсация при спазване на следните условия:

- стойността на неустойката да бъде изчислена въз основа на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия, за времето над 48 часа с влошени показатели;

- количеството на недоставената топлинна енергия да се изчисли въз основа на реалното потребление в съответната абонатна станция за месец с аналогични метеорологични условия и режим на топлоподаване;

- разпределението на недоставената в съответната абонатна станция топлинна енергия за отделните имоти да е съгласно Методиката за дялово разпределение на топлинната енергия в сгради - етажна собственост;

- стойността на неустойката да бъде отразена в месечните фактури на клиентите като топлинна енергия и сума за прихващане, при действаща за периода цена.

В срок до една седмица след изпълнение на задължителните предписания ТЕЦ - Перник трябва да предостави на КЕВР информация за приложения подход и базови данни при изчисляване на количествата недоставена топлинна енергия, за количеството на изчислената недоставена топлинна енергия - за всеки период и по абонатни станции, както и за приспаднатите суми - общо и по абонатни станции.