Във връзка с решение от 22.07.2021 г. на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) към МОСВ, с което на "Топлофикация София" е отказана дерогация за спазване на нормите за допустими емисии на азотни диоксиди, съгласно прилагането на новите стандарти на Европейската комисия от 2017 г., Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) изиска от ръководството на топлофикационното дружество да предостави цялостна информация за възможностите и условията, при които в създадената ситуация ще изпълнява лицензионните си дейности.

Председателят на КЕВР Иван Иванов е изпратил писмо до изпълнителния директор на "Топлофикация София", в което на основание Наредба № 3 от 21 март 2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката, изиска в тридневен срок да бъде предоставена информация за причините за отказа за дерогация от ИАОС, както и подробно представени мерки и срокове от инвестиционния план за намаляване стойностите на емисиите до нормите за допустими емисии, които не са изпълнени.

Копие на писмото до "Топлофикация София" е било изпратено и до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова, тъй като дружеството-лицензиант е общинска собственост.

Отказаха на Топлофикация София да й удължат срока за мерките за азотни оксиди

Отказаха на Топлофикация София да й удължат срока за мерките за азотни оксиди

В мотивите се припомня, че България беше осъдена за неспазване на ФПЧ

От топлофикационното дружество е изискано да изготви анализ на работата на ТЕЦ "София Изток", ТЕЦ "София", ОЦ "Люлин" и ОЦ "Земляне", в условията на отказ от дерогация, по отношение на производството на електрическа и на топлинна енергия. Комисията очаква разяснения по какъв начин отказът за дерогация ще се отрази на експлоатацията на енергийните обекти, общо и поотделно, включително да бъдат посочени техническите, режимните, екологичните и финансовите аспекти.

"Топлофикация София" трябва да представи на регулатора план - график на мерките, които дружеството ще предприеме в краткосрочен и дългосрочен план за изпълнение на приетите от КЕВР Показатели за качество на топлоснабдяването, в т.ч. - норми за качество на топлинната енергия, непрекъснатост на снабдяването с топлинна енергия, качество на търговските услуги. В план-графика следва да бъдат посочени и съответните финансови параметри.

Дружеството следва да изготви и да внесе в КЕВР подробен икономически анализ на последиците от дерогацията.

В писмото председателят на КЕВР е поставил и въпроса относно необходимостта създалата се ситуация да бъде обсъдена в диалог с институциите, които имат отношение по казуса.

По същия повод председателят на КЕВР е изпратил писмо и до министъра на околната среда и водите Асен Личев, в което се отправя молба за разяснения по редица въпроси :

  1. Окончателен ли е отказът за дерогация, може ли да се обжалва, какъв е редът и срокът за обжалване;
  2. Какви са последиците от отказа, свързани с експлоатацията и режима на работа на ТЕЦ "София Изток", ТЕЦ "София", ОЦ "Люлин" и ОЦ "Земляне";
  3. Има ли срок/срокове за поетапно изпълнение на мерките от инвестиционния план за намаляване стойностите на емисиите до нормите за допустими емисии, които не са били изпълнени и следва да се реализират;
  4. Доколкото дейността на "Топлофикация София" е елемент от критичната енергийна инфраструктура на Столична община, разполага ли МОСВ с оценка на риска и данни за последиците, до които ще доведе липсата на дерогация за критичната енергийна инфраструктура на гр. София;
  5. Анализиран ли е проблемът с използването на алтернативни първични енергийни ресурси за отопление в столицата и наличния капацитет на електроенергийната инфраструктура;
  6. Предвижда ли ведомството диалог със Столична община като собственик на "Топлофикация София", както с други институции, засегнати от проблема - кои и в какъв срок и формат.

Копие на писмото на Иван Иванов до министъра на околната среда и водите е било изпратено и до кмета на Столична община Йорданка Фандъкова.