Цените на парното, топлата вода и тока не се променят. Това уверяват от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) след като на закрито заседание утвърдиха цената на природния газ за месец април 2021 г.

Решението на Комисията е прието в съответствие с условията на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт" и условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него.

КЕВР утвърди цена на природния газ от 1 април 2021 г. в размер на 33,19 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В заявлението на газовото дружество е поискана цена на природния газ в размер на 33,38 лв./MWh, но след проучване на предоставените от обществения доставчик отчетни данни за всеки ценови период през 2020 г. Комисията установи положителна разлика в годишен аспект за 2020 г. между прогнозните и отчетните разходи за доставка на количества природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

33,38 лв./MWh цена на природния газ за април предлага "Булгаргаз"

33,38 лв./MWh цена на природния газ за април предлага "Булгаргаз"

Дружеството внесе актуализираното заявление за утвърждаване от КЕВР

От Комисията смятат за икономически обосновано разходите за закупуване на природен газ за вътрешния пазар да бъдат намалени с положителната разлика за 2020 г. Това води до промяна на компонентата цена на вход на газопреносни мрежи, оборотния капитал за месец април 2021 г. и регулаторната база на активите на дружеството.

Промяната на цената на природния газ няма да се отрази на цените на топлинната енергия и на електрическата енергия и те остават непроменени.

В утвърдената цена на природния газ от 33,19 лв./MWh са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ и компонента за компенсиране на разходи по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

На 01 април 2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД информираха Комисията, че ще предоставят актуална цена на природния газ за април 2021 г. след приключване на назначената от министъра на енергетиката проверка на дружеството.

Припомняме, проверката на "Булгаргаз" ЕАД приключи без забележки. Тя бе за дейността на дружеството за 2020 г., в това число на реализираните приходи и отчетените разходи, както и отражението им върху предложената от обществения доставчик цена на природния газ за месец април т.г.

Предвид полученото на 01 април 2021 г. писмо от "Булгаргаз" ЕАД КЕВР преустанови дискусията по утвърждаване на цена на природния газ, докато пред Комисията не бъдат предоставени необходимите данни за вземане на решение.

На 19 април 2021 г. общественият доставчик внесе актуализирано ценово заявление, което даде основание на регулатора да продължи обсъждането за утвърждаване на цена на природния газ за м. април, считано от 01.04.2021 г.

В приетото от Комисията решение е отчетена предложената на 19 април 2021 г. от "Булгаргаз" ЕАД актуализирана цена на природния газ. В нея е отразена постъпилата отчетна информация за повишените пазарни индекси на европейските газови хъбове за март 2021 г. и за средномесечния обменен курс за конвертиране на евро в щатски долари на Европейската централна банка за същия период, както и осреднените цени към 31.03.2021 г. на алтернативните на природния газ, горива: мазут със съдържание на сяра 1% и газьол със съдържание на сяра 0,1%.

В актуализираното ценово заявление на обществения доставчик са отчетени и количествата природен газ по договорите с лицензиантите, както и с клиенти по свободно договорени цени.

Комисията утвърждава цена на природния газ за съответния месец, която се прилага от първо число на месеца, съгласно чл.30, ал.1, т.7 от Закона за енергетиката. При утвърждаването на цената на природния газ КЕВР отчита заявените прогнозни количества природен газ от внос за вътрешния пазар, променените условия по договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт", условията по договора с азербайджанската компания и споразуменията към него, както и усреднения валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяния в страната природен газ.

Правомощията на Комисията са единствено да установи дали заявлението на "Булгаргаз" ЕАД отговаря на изискванията на Наредба № 2 за регулиране на цените на природния газ и на договорите за доставка с дружествата.