Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промяната в цените на природния газ за месеците октомври, ноември и декември 2019 г.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители трябва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ.

Утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" и "Газпром" от 2 март 2020 г. за доставка на природен газ, съгласно които общественият доставчик на природен газ трябва да възстанови надвзети суми на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия, считано от 5 август 2019 г.

С 34% намаляват сметките за газ за август и септември 2019 г.

С 34% намаляват сметките за газ за август и септември 2019 г.

КЕВР утвърди промяната в цените

КЕВР утвърди цена на природния газ за периода 1 - 31 октомври 2019 г. в размер на 35,01 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за октомври 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 9,84 лв./MWh, или с 21,94%.

За периода 1 - 30. ноември 2019 г. Комисията утвърди на природния газ в размер на 38,62 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за ноември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 6,23 лв./MWh, или с 13,90%.

За периода 1 - 31 декември 2019 г. утвърдената цена на природния газ е в размер на 40,21 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с цената за м. декември 2019 г., утвърдена с решението на регулатора от 30.09.2019 г., намалението е с 4,64 лв./MWh, или с 10,35%.

В цените са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" по чл. 17, ал. 7 от НРЦПГ в размер на 0,61 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа, определени по реда на Методиката за определяне на цени за достъп и пренос на природен газ през газопреносните мрежи, собственост на "Булгартрансгаз" ЕАД, които клиентите следва да заплащат на крайните снабдители.

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

Синьото гориво може да поевтинее с още 2-3% според Николай Павлов

През следващата седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които предстои да приеме окончателни решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" заявления за утвърждаване на цени на природния газ за януари, февруари и март 2020 г.

След утвърждаването на цените на природния газ за всички минали периоди - от 5 август 2019 г. до 31 март 2020 г., Комисията предстои да отчете влиянието на променените цени на природния газ върху цените на топлинната енергия и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство през този период. В тази връзка регулаторът ще приеме отделно решение за изменение на цените на топлинната енергия и на високоефективната електроенергия за указания период.

Припомняме, навръх 3 март бе обявено, че от "Газпром" намаляват цената на газта с над 40%.

Новият договор с "Газпром" дойде след антимонополното решение на ЕК и двустранни преговори. Новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 г.

По тази причина "Булгаргаз" съобщи, че ще възстанови на клиентите си пари със стара дата.

Заради поевтиняването на газа, от КЕВР съобщиха, че се очаква от 1 април парното да поевтинее средно с 20% за страната.

Преди дни стана ясно, че сметките за газ за август и септември 2019 г. намаляват с 34%.