Комисията за енергийно и водно регулиране утвърди промяната в цените на природния газ за август и септември 2019 г.

На закрито заседание на 8 май тя прие решения във връзка с подадените от "Булгаргаз" ЕАД заявления за утвърждаване на цените за периода 5 - 31 август 2019 г. и за периода 1 - 30 септември 2019 г., по които общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители на природен газ и на клиентите, присъединени към газопреносната мрежа.

Утвърдените цени за минали периоди са приети с цел да бъдат изчислени сумите, които общественият доставчик на природен газ и крайните снабдители трябва да възстановяват на клиентите за доставка на природен газ.

От КЕВР напомнят, че утвърждаването на цени на природния газ за минали периоди е в резултат на променените условия на договора между "Булгаргаз" ЕАД и ООО "Газпром экспорт от 2 март 2020 г., съгласно които общественият доставчик на природен газ трябва да възстанови суми, считано от 5 август 2019 г. В тази връзка общественият доставчик трябва да възстанови суми по договори за доставка на природен газ на крайни снабдители на природен газ и клиенти, присъединени към газопреносната мрежа, включително на лица, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

"Булгаргаз": Газът поевтинява с повече от 40%

Синьото гориво може да поевтинее с още 2-3% според Николай Павлов

КЕВР утвърди цена на природния газ за периода 5 - 31 август 2019 г. в размер на 29,28 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). В сравнение с утвърдената с Решение на КЕВР от 28 юни 2019 г. цена за август 2019 г. намалението е с 15,62 лв./MWh, или с 34,79%.

В цената са включени компонента цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи, компонента за дейността "обществена доставка" в размер на 0,85 лв./MWh и компонента за компенсиране на разходи, произтичащи от наложени задължения към обществото в размер на 0,13 лв./MWh, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в подземното газово хранилище "Чирен" в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации. В цената на природния газ не са включени цени за достъп и пренос през газопреносната мрежа.

При утвърждаването на цената КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ през този период и променените условия по договора между "Булгаргаз" и "Газпром", съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите за пренос на природен газ през територията на Румъния за въпросния период, както и усредненият валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена- т 17 май до 30 юни 2019 г.

Комисията утвърди и цената на природния газ за периода от 1 до 30 септември 2019 г. Намалението е с 15,41 лв./MWh, или с 34,32%.

От 1 април новата цена на газа се отразява в сметките ни
Обновена

От 1 април новата цена на газа се отразява в сметките ни

Намалението за крайните потребители обаче няма да е 40%

При утвърждаването на цената на природния газ за този период КЕВР е отчела реално доставените количества природен газ и променените условия по договора между "Булгаргаз" и "Газпром", съгласно които цената се образува по хибридна формула. Отчетени са и разходите за пренос на природен газ през територията на Румъния за въпросния период, както и усредненият валутен курс на БНБ на лева спрямо чуждестранната валута, в която се заплаща внасяният в страната природен газ за период от четиридесет и пет дни, предхождащи месеца на внасяне на предложението за утвърждаване на цена - от 17 юни до 31 юли 2019 г.

През тази седмица КЕВР ще проведе закрити заседания, на които ще приеме окончателни решения относно подадените от "Булгаргаз" заявления за утвърждаване на цени на природния газ и за октомври, ноември и декември 2019 г.

КЕВР извършва анализ на влиянието на променените цени на природния газ през периода от август 2019 г. до март 2020 г. върху цените на топлинната и на електрическата енергия, произведена от топлоцентрали с високоефективно комбинирано производство. Регулаторът ще приеме отделно решение за изменението на цените им за указания период.

"Булгаргаз" връща надвзетите пари до края на май

"Булгаргаз" връща надвзетите пари до края на май

За всички клиенти на топлофикациите, които са на газ...

Припомняме, навръх 3 март бе обявено, че от "Газпром" намаляват цената на газта с над 40%.

Новият договор с "Газпром" дойде след антимонополното решение на ЕК и двустранни преговори. Новата ценова формула ще се прилага ретроактивно, считано от 5 август 2019 г.

По тази причина "Булгаргаз" съобщи, че ще възстанови на клиентите си пари със стара дата.

Заради поевтиняването на газа, от КЕВР съобщиха, че се очаква от 1 април парното да поевтинее средно с 20% за страната.