България спира временно строежа на газовата връзка със Сърбия, съобщиха от "Булгартрансгаз" ЕАД.

Откритата процедура "Доставка на необходимите материали и оборудване, инвестиционно проектиране - фаза работен проект, изграждане и въвеждане в експлоатация на обект: "Разширение на газопреносната инфраструктура на "Булгартрансгаз" ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница" е била блокирана от жалба на "АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ" АД срещу Разяснение на "Булгартрансгаз" ЕАД № БТГ 24-01-14-/1/ от 08.02.2019 г., предоставено от възложителя по въпроси, на лица, желаещи да участват в процедурата.

Предстои Комисията за защита на конкуренцията да се произнесе по основателността на подадената жалба.

България и Сърбия изграждат междусистемна газова връзка до 2022 г.

България и Сърбия изграждат междусистемна газова връзка до 2022 г.

"Булгартрансгаз" е бъдещият оператор на газопровода от българска страна

Възложителят спира всички действия по хода на процедурата до влизане в сила на решение, с което се отхвърля искането за временна мярка, или на решението по жалбата, ако е наложена временната мярка.

След произнасянето на компетентния орган и в случай че искането за налагане на временна мярка бъде отхвърлено, процедурата ще бъде възобновена и сроковете за подаване на оферти ще бъдат удължени.

Възложителят уверява всички потенциални участници, че ще бъдат своевременно уведомявани за всички последващи действия.

България и Сърбия очакват до 2022 г. готов газов интерконектор

България и Сърбия очакват до 2022 г. готов газов интерконектор

България, Сърбия и Унгария гарантират енергийната сигурност в региона